Aktualności

czerwiec

2021

15

Deklaracja Dostępności

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Deklaracja Dostępności strony internetowej Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.


Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-28.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-06-28.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • nie wszędzie zapewniono alternatywę w postaci tekstu dla treści nietekstowej,
 • nie w pełni zapewniono możliwość adaptacji treści,
 • w wersji kontrastowej strony występują błędy w zakresie użycia koloru i kontrastu w niektórych elementach,
 • występują błędy w obszarze dostępności do wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 • brak funkcji zatrzymania (pauza) slajdera i karuzeli ze zdjęciami,
 • występują utrudnienia w nawigowaniu,
 • nie wszędzie zastosowano etykiety lub instrukcje do formularzy,
 • strona nie jest kompatybilna z programami wspomagającymi użytkowników,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

Serwis spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA w: 57% (na podstawie badania jednej z podstron serwisu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20 i aktualizowano dnia: 2021-06-21

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny oraz audytu zewnętrznego (audytor: Fundacja Widzialni).
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta bok@ptbs.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 61 850 83 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Spółki Poznańskie TBS sp. z o.o. mieści się w parterze budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Konfederackiej 4 w Poznaniu. Główne wejście, oznaczone jako Biuro Zarządu, znajduje się w połowie długości budynku (5 drzwi od strony ul. Grunwaldzkiej). Na wprost od wejścia znajduje się sekretariat Spółki.

Biuro Obsługi Klienta PTBS znajduje się w sąsiedniej części budynku, w pokoju nr 13. Aby się do niego udać, należy: wejść do wspólnej klatki schodowej (6 drzwi od strony ul. Grunwaldzkiej), następnie skierować się do drzwi znajdujących się po lewej stronie korytarza. Po ich przekroczeniu znajdujemy się w poczekalni dla klientów PTBS. Wejście do pokoju nr 13 znajduje się z prawej strony poczekalni.

Stosowne oznaczenia znajdują się nad lub obok wejść do poszczególnych biur Spółki. Wszystkie pomieszczenia znajdują się w parterze i są wolne od przeszkód takich jak schody i wysokie progi.

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono na ogólnodostępnym parkingu umiejscowionym na wewnętrznym dziedzińcu. Najkrótsza droga z parkingu do wejścia prowadzi przez przejście znajdujące się w połowie długości budynku, w którym mieści się siedziba Spółki.

Aktualności

maj

2021

20

Pomoc dla przedsiębiorców / kwiecień – maj 2021 r.

zdjecie-aktualnosci-ptbs.
Propozycja spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. skierowana do  przedsiębiorców mających problemy finansowe w związku z obowiązywaniem do dnia 18 kwietnia 2021r. i do dnia 03 maja 2021r. (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) obostrzeń.

Rozwiązanie proponowane przez spółkę Poznańskie TBS Sp. z o.o. (dalej „PTBS”, „Spółka”) ma na celu czasowe ograniczenie zobowiązań czynszowych najemców PTBS i skierowane jest do firm, które w zawiązku z trwającym stanem epidemii oraz wprowadzeniem nowych lub utrzymaniem obowiązujących obostrzeń są objęte zakazem lub ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.  

Zarząd Spółki w porozumieniu z Właścicielem tj. Miastem Poznań, wprowadza możliwość obniżenia o 50% dotychczasowej stawki czynszu najmu, za okres od 27 marca 2021r. do 03 maja 2021r. dla firm, które były objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Możliwość obniżenia o 25% dotychczasowej stawki czynszu od dnia 01 kwietnia 2021 do 18 kwietnia 2021r. dla podmiotów, które były objęte ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dotyczy to branży turystycznej oraz placówek zajmujących się opieką nad dziećmi oraz edukacją dzieci i dorosłych. 

Obniżka nie obejmuje opłat za świadczenia dodatkowe (media).

Powyższe wsparcie udzielane będzie najemcom lokali użytkowych, którzy złożą do Spółki następujące dokumenty: 

 • wniosek o zmianę warunków płatności czynszu,
 • oświadczenie.

Wnioski o zmianę warunków płatności mogą składać najemcy lokali użytkowych, o ile:

 1. złożą oświadczenie, że uzyskali spadek obrotów o 25% w miesiącu marcu 2021 roku w stosunku do dowolnego miesiąca w 2020 roku.
 2. złożą oświadczenie, że za rok 2019 i 2020 rozliczają podatek dochodowy na terenie Miasta Poznania.

Warunkiem zmiany warunków płatności czynszu najmu jest zawarcie Porozumienia do umowy najmu ustalającego nowe warunki płatności należności czynszowych. Porozumienie do umowy zostanie wysłane do najemcy drogą elektroniczną, a po podpisaniu przez najemcę odesłane do Spółki w ten sam sposób lub pocztą tradycyjną.

W załączeniu przekazujemy Państwu wniosek, z prośbą o jego uzupełnienie, wydrukowanie i przesłanie podpisanego skanu (zdjęcia) na adres mailowy: sekretariat@ptbs.pl.  

Wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółki: ul. Konfederacka 4, 61-281 Poznań. Należy jednak pamiętać, że przesłanie wniosku tą drogą znacznie wydłuży proces jego rozpatrywania.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że z uwagi na konieczność zachowania płynności finansowej PTBS, regulowania zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych wynikających z obowiązku spłaty kredytów, dostarczania wody, gazu, energii cieplnej i elektrycznej, przeglądów wymaganych prawem, podatków, ubezpieczeń i wielu innych, całkowite zwolnienie z czynszu nie jest możliwe.

POBIERZ WNIOSEK ORAZ OŚWIADCZENIE

 

 

 

Aktualności

maj

2021

11

Informacja dla najemców programu Absolwent: deklaracje o dochodach

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami umowy najmu „Najemca jest zobowiązany składać raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego”.

W tym roku deklarację o dochodach mają obowiązek składać osoby, które zawarły umowy najmu do 2019 r. włącznie.

W związku z powyższym są Państwo zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia deklaracji o dochodach uzyskanych w roku 2020 do dnia 31 maja 2021 r.

Brak dostarczenia deklaracji do dnia 31 maja 2021 roku, skutkować będzie wypowiedzeniem umowy najmu w części dotyczącej wysokości czynszu i wprowadzeniem stawki czynszu wolnego lub umniejszeniem rabatu.

POBIERZ DEKLARACJĘ

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do Spółki osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Konfederacka 4, 60-281 Poznań lub sekretariat@ptbs.pl

 

Aktualności

kwiecień

2021

29

PTBS trzecie w Ogólnopolskim Rankingu Towarzystw Budownictwa Społecznego 2021

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Nasza działalność po raz kolejny została wysoko oceniona przez redakcję Strefy Gospodarki, dodatku biznesowego do Dziennika Gazety Prawnej. W tegorocznej odsłonie Ogólnopolskiego Rankingu Towarzystw Budownictwa Społecznego uplasowaliśmy się na 3 pozycji. Redakcji serdecznie dziękujemy a koleżankom i kolegom z tbs-ów gratulujemy wyników potwierdzających dobrą kondycję naszej branży.

Przeczytaj więcej

Aktualności

kwiecień

2021

26

Zamknięcie biur 30.04.21 r.

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Szanowni Państwo w najbliższy piątek 30.04.21 r. wszystkie biura Spółki będą zamknięte. Zapraszamy w pozostałe dni.

Aktualności

kwiecień

2021

13

Oferta pracy: referent ds. księgowości

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

Zatrudni na zastępstwo na stanowisku:

Referent ds. księgowości

Miejsce pracy: Poznań

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów kosztowych,
 • wystawianie faktur w systemie FK,
 • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • wiedza merytoryczna z zakresu rachunkowości i podatków,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
 • dokładność, sumienność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

Oferujemy:

 • umowę o pracę na okres zastępstwa,
 • stabilną pracę w renomowanej Spółce,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach,
 • świadczenia w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 25.04.2021 r. przesyłając na adres sekretariat@ptbs.pl

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby. Załączenie poniższej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Aktualności

kwiecień

2021

01

Informacja dla osób biorących udział w naborze uzupełniającym do programu „Najem z dojściem do własności”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem 31 marca br. naboru uzupełniającego do programu „Najem z dojściem do własności” informujemy, że wnioski, które wpłynęły do Spółki w wyznaczonym terminie, będą następnie weryfikowane przez Komisję Kwalifikacyjną pod względem spełniania kryteriów określonych w regulaminie programu. Osoby, które złożyły wnioski niekompletne, będą indywidualne proszone przez Komisję o ich uzupełnienie.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom, których wnioski nie zostaną pozytywnie rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną, przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w programie „Najem z dojściem do własności” zostanie ogłoszona po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej i rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań przez Radę Nadzorczą.

Aktualności

kwiecień

2021

01

Życzenia Wielkanocne

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Ciepłych, rodzinnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych, wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym życzą Zarząd i pracownicy Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

 

Aktualności

luty

2021

19

Nabór uzupełniający NZDDW

zdjecie-aktualnosci-ptbs.
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROGRAMU
8.03.21 – 31.03.21

od 8 marca można składać wnioski o przydział lokalu dostępnego w II etapie programu „Najem z dojściem do własności”.

Poniżej prezentujemy katalog aktualnie dostępnych mieszkań. Jednocześnie informujemy, że trwa proces przydziału lokali wnioskodawcom, którzy wzięli udział w naborze przeprowadzonym w 2020 roku. W związku z powyższym dostępność poszczególnych lokali może ulegać zmianom.

Aktualności

luty

2021

19

Nabór uzupełniający do programu „Najem z dojściem do własności”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ogłasza
uzupełniający nabór wniosków o przydział mieszkania 2 lub 3 pokojowego
na Strzeszynie w programie
„Najem z dojściem do własności” etap II, Koszalińska, Poznań

 

Nabór wniosków trwa od 8.03.2020 r. do 31.03.2021 r.

 

Warunki uczestnictwa w programie:

 • Brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu, wyzbycie się go do dnia podpisania umowy najmu z PTBS.
 • Spełnianie kryteriów dochodowych określonych w Regulaminie Programu.
 • Rozliczanie lub zadeklarowanie rozliczania podatku dochodowego w Poznaniu.

Płatności:

 • partycypacja w wysokości 30% wartości kosztów budowy lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. około 2050 zł za 1 m2 powierzchni lokalu, całkowita wysokość partycypacji jest zależna od metrażu danego lokalu),
 • kaucja: 3- krotność miesięcznego czynszu (wstępna kalkulacja stawki czynszu wynosi około 27,00 zł/m²; wpłata kaucji jest wymagana na dzień podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego).

Umowa najmu i partycypacji zostaje zawarta na czas określony, nie krótszy jednak niż 25 lat.

Możliwość wykupu mieszkania następuje nie wcześniej niż po 5 latach od zawarcia umowy najmu. Lokale dostępne w programie są wykonane w standardzie „pod klucz” i nie wymagają nakładu finansowego na wykończenie. Planowane zasiedlenie: wrzesień 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta Poznańskiego TBS sp. z o.o. – Poznań, ul. Konfederacka 4, tel.  tel.  61 850 83 35/37/47.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz regulamin programu dostępne w zakładce „Najem z dojściem do własności

Zobacz również: W jaki sposób złożyć wniosek?

Wskazówki dojazdu

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13 ww. Rozporządzenia, PTBS informuje Panią/Pana*:

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy – jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

sprostowanie (poprawienie) danych;
usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. KONTAKT Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl

Akceptuję