Aktualności


27
grudzień 2021
Zamknięcie biur 7 stycznia 2022 roku

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż 7 stycznia 2022 roku (piątek) wszystkie biura Spółki będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

07
grudzień 2021
Zamknięcie biur 24 grudnia 2021 roku

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż 24 grudnia 2021 roku (piątek) wszystkie biura Spółki będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

24
listopad 2021
Lista osób zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym do programu „Najem z dojściem do własności”

Uprzejmie informujemy, iż została ustalona lista osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu w II etapie programu „Najem z dojściem do własności”. Z dokumentem można się zapoznać tutaj.

10
listopad 2021
Przedłużenie terminu naboru wniosków do programu POZnań i zamieszkaj

Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków do programu „POZnań i zamieszkaj” zostaje przedłużony do 30 listopada 2021 roku.

Wnioski można składać:

 • MAILOWO NA ADRES nabor_poznan@um.poznan.pl (Skan podpisanego wniosku, wraz ze wszystkimi załącznikami, należy przesłać w 1 pliku w formacie .pdf)
 •  ZA POŚREDNICTWEM POCZTY: NA ADRES BIURA SPRAW LOKALOWYCH URZĘDU MIASTA POZNANIA UL. MATEJKI 50; 60-770 POZNAŃ
 • DO SKRZYNKI PODAWCZEJ W BIURZE SPRAW LOKALOWYCH

Szczegóły programu dostępne są w zakładce „POZnań i zamieszkaj”

20
październik 2021
Zamknięcie biur 12 listopada 2021 r.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż 12 listopada 2021 roku (piątek) wszystkie biura Spółki będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

12
październik 2021
Ogłoszenie dot. naboru wniosków do programu „POZnań i zamieszkaj”

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO SPRAW LOKALOWYCH

ogłasza

nabór wniosków o najem lokalu w ramach Programu

„POZnań – i zamieszkaj”

Inwestycja realizowana przez PTBS sp. z o.o. w lokalizacji

 1. Literacka, Jana Wiencka i Adama Poszwińskiego na poznańskim Strzeszynie

Nabór będzie prowadzony

od 15 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: nabor_poznan@um.poznan.pl.

Skan podpisanego wniosku, wraz ze wszystkimi załącznikami, należy przesłać w 1 pliku w formacie .pdf.

Warunki uczestnictwa w programie:

 • średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekracza wyznaczonych limitów dochodowych *
 • brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu, wyzbycie się go do dnia podpisania umowy najmu z PTBS. Warunek ten zobowiązane są spełniać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkania

Warunki najmu:

 • okres umowy najmu – 15 lat z możliwością przedłużenia
 • czynsz najmu – nieprzekraczający 18 zł/m2
 • wysokość partycypacji w kosztach budowy lokalu – nie więcej niż 20%
 • wysokość kaucji zabezpieczającej – 6-krotność miesięcznego czynszu najmu

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz wniosku
 • załączone do wniosku dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w programie oraz potwierdzające kryteria pierwszeństwa

 

*Szczegółowe informacje, w tym limity dochodowe, wniosek do pobrania oraz Regulamin Programu „POZnań – i zamieszkaj” dostępne są na stronie internetowej www.bip.poznan.pl, www.poznan.pl/sprawylokalowe i www.ptbs.pl. Informacja telefoniczna pod nr tel. 61 646 33 44 oraz 61 850 83 35/37.

 

Wnioski złożone po terminie nie będą brały udziału w naborze do Programu.

 

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

06
październik 2021
Informacja dot. wspólnot mieszkaniowych

Zawiadamiamy , iż z dniem 30 września 2021 roku, Spółka PTBS zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie administrowania wspólnotami mieszkaniowymi jako zasobami zleconymi.

Jednocześnie informujemy, iż   Spółka nadal pozostaje Zarządcą Wspólnot zlokalizowanych przy ulicy Lwowskiej 2,4 oraz Sowiej 1 w Poznaniu. Obecnie do czasu wyboru nowego Zarządcy,  administrowanie w/w Wspólnotami powierzone zostało  firmie RESIDEO Sp. z o.o.,

Administratorem w/w Wspólnot jest Pani Katarzyna Cegłowska, z którą prosimy się kontaktować w przypadku jakichkolwiek problemów – pod numerem telefonu 61 670 56 70.

29
wrzesień 2021
Informacja dla najemców lokali mieszkalnych położonych przy ul. Suwalskiej w Poznaniu, realizowanych w programie „Najem z dojściem do własności”

Uprzejmie informujemy, iż w związku z upływem 5 – letniego okresu najmu lokalu w programie „Najem z dojściem do własności” przy ul. Suwalskiej w Poznaniu, istnieje możliwość składania oświadczeń woli o nabyciu zajmowanego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.

Wnioski można składać po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy najmu. Druk oświadczenia o wykupie dostępny tutaj.

Procedura sprzedaży dostępna do pobrania tutaj.

Po złożeniu wniosku Spółka PTBS, przygotuje informacje o cenie sprzedaży lokalu mieszkalnego na określony dzień wraz z informacją o ważności ww. danych.

27
wrzesień 2021
Ogłoszenie dot. uzupełniającego naboru wniosków „Najem z dojściem do własności” II etap

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.

ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przydział mieszkania 1, 2 i 3 pokojowego w ramach programu „Najem z dojściem do własności” przy ul. Koszalińskiej II ETAP w Poznaniu

Termin zasiedlenia – listopad 2021 r.

nabór trwa od 4 do 18 października 2021 r.

 

Wnioski do pobrania w siedzibie spółki przy ul. Konfederackiej 4 w Poznaniu, lub ze strony internetowej www.ptbs.pl

 

Warunki uczestnictwa w programie:

 • Brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu, wyzbycie się go do dnia podpisania umowy najmu z PTBS,
 • Rozliczanie lub zadeklarowanie rozliczania podatku dochodowego w Poznaniu.
 • Spełnianie kryteriów dochodowych:
Ilość osób Minimum dochodowe Maksimum dochodowe
1 os. 2066,99 zł 7019,42 zł
2 os. 1550,24 zł 5264,57 zł
3 os. 1550,24 zł 4289,65 zł
4 os. 1550,24 zł 3802,19 zł
5 os. 1550,24 zł 3509,71 zł

 

Płatności:

 • partycypacja w wysokości 30% wartości kosztów budowy lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (1910,93 zł za m2),
 • kaucja: 3- krotność miesięcznego czynszu (wg stawki czynszu 25,17 zł/m²; wpłata kaucji jest wymagana na dzień podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego).

 

Umowa najmu i partycypacji zostaje zawarta na czas określony, nie krótszy jednak niż 25 lat.

Możliwość wykupu mieszkania nie wcześniej niż po upływie 5 lat od zawarcia umowy najmu.

 

Szczegółowe informacje, wniosek do pobrania oraz Regulamin Programu „Najem z dojściem do własności”  dostępne są na stronie internetowej www.ptbs.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta tel.  61 850 83 35/37

 

Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 

UWAGA!

 1. Spółka przyjmuje tylko kompletne wnioski
 2. Jest to nabór uzupełniający – w puli zostało tylko kilkanaście mieszkań
30
sierpień 2021
Ogłoszenie dotyczące podziału przez wydzielenie z PTBS Sp. z o.o. Spółki Leszczyńska SIM Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000030524, działając na podstawie art. 535 § 3 k. s. h ogłasza plan podziału PTBS Sp. z o.o. wraz załącznikami.

Plan podziału z załącznikami dostępny tutaj.

1 2 3 4 5

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl