Aktualności


12
październik 2021
Ogłoszenie dot. naboru wniosków do programu „POZnań i zamieszkaj”

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO SPRAW LOKALOWYCH

ogłasza

nabór wniosków o najem lokalu w ramach Programu

„POZnań – i zamieszkaj”

Inwestycja realizowana przez PTBS sp. z o.o. w lokalizacji

 1. Literacka, Jana Wiencka i Adama Poszwińskiego na poznańskim Strzeszynie

Nabór będzie prowadzony

od 15 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: nabor_poznan@um.poznan.pl.

Skan podpisanego wniosku, wraz ze wszystkimi załącznikami, należy przesłać w 1 pliku w formacie .pdf.

Warunki uczestnictwa w programie:

 • średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekracza wyznaczonych limitów dochodowych *
 • brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu, wyzbycie się go do dnia podpisania umowy najmu z PTBS. Warunek ten zobowiązane są spełniać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkania

Warunki najmu:

 • okres umowy najmu – 15 lat z możliwością przedłużenia
 • czynsz najmu – nieprzekraczający 18 zł/m2
 • wysokość partycypacji w kosztach budowy lokalu – nie więcej niż 20%
 • wysokość kaucji zabezpieczającej – 6-krotność miesięcznego czynszu najmu

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz wniosku
 • załączone do wniosku dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w programie oraz potwierdzające kryteria pierwszeństwa

 

*Szczegółowe informacje, w tym limity dochodowe, wniosek do pobrania oraz Regulamin Programu „POZnań – i zamieszkaj” dostępne są na stronie internetowej www.bip.poznan.pl, www.poznan.pl/sprawylokalowe i www.ptbs.pl. Informacja telefoniczna pod nr tel. 61 646 33 44 oraz 61 850 83 35/37.

 

Wnioski złożone po terminie nie będą brały udziału w naborze do Programu.

 

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

06
październik 2021
Informacja dot. wspólnot mieszkaniowych

Zawiadamiamy , iż z dniem 30 września 2021 roku, Spółka PTBS zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie administrowania wspólnotami mieszkaniowymi jako zasobami zleconymi.

Jednocześnie informujemy, iż   Spółka nadal pozostaje Zarządcą Wspólnot zlokalizowanych przy ulicy Lwowskiej 2,4 oraz Sowiej 1 w Poznaniu. Obecnie do czasu wyboru nowego Zarządcy,  administrowanie w/w Wspólnotami powierzone zostało  firmie RESIDEO Sp. z o.o.,

Administratorem w/w Wspólnot jest Pani Katarzyna Cegłowska, z którą prosimy się kontaktować w przypadku jakichkolwiek problemów – pod numerem telefonu 61 670 56 70.

29
wrzesień 2021
Informacja dla najemców lokali mieszkalnych położonych przy ul. Suwalskiej w Poznaniu, realizowanych w programie „Najem z dojściem do własności”

Uprzejmie informujemy, iż w związku z upływem 5 – letniego okresu najmu lokalu w programie „Najem z dojściem do własności” przy ul. Suwalskiej w Poznaniu, istnieje możliwość składania oświadczeń woli o nabyciu zajmowanego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.

Wnioski można składać po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy najmu. Druk oświadczenia o wykupie dostępny tutaj.

Procedura sprzedaży dostępna do pobrania tutaj.

Po złożeniu wniosku Spółka PTBS, przygotuje informacje o cenie sprzedaży lokalu mieszkalnego na określony dzień wraz z informacją o ważności ww. danych.

27
wrzesień 2021
Ogłoszenie dot. uzupełniającego naboru wniosków „Najem z dojściem do własności” II etap

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.

ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przydział mieszkania 1, 2 i 3 pokojowego w ramach programu „Najem z dojściem do własności” przy ul. Koszalińskiej II ETAP w Poznaniu

Termin zasiedlenia – listopad 2021 r.

nabór trwa od 4 do 18 października 2021 r.

 

Wnioski do pobrania w siedzibie spółki przy ul. Konfederackiej 4 w Poznaniu, lub ze strony internetowej www.ptbs.pl

 

Warunki uczestnictwa w programie:

 • Brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu, wyzbycie się go do dnia podpisania umowy najmu z PTBS,
 • Rozliczanie lub zadeklarowanie rozliczania podatku dochodowego w Poznaniu.
 • Spełnianie kryteriów dochodowych:
Ilość osób Minimum dochodowe Maksimum dochodowe
1 os. 2066,99 zł 7019,42 zł
2 os. 1550,24 zł 5264,57 zł
3 os. 1550,24 zł 4289,65 zł
4 os. 1550,24 zł 3802,19 zł
5 os. 1550,24 zł 3509,71 zł

 

Płatności:

 • partycypacja w wysokości 30% wartości kosztów budowy lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (1910,93 zł za m2),
 • kaucja: 3- krotność miesięcznego czynszu (wg stawki czynszu 25,17 zł/m²; wpłata kaucji jest wymagana na dzień podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego).

 

Umowa najmu i partycypacji zostaje zawarta na czas określony, nie krótszy jednak niż 25 lat.

Możliwość wykupu mieszkania nie wcześniej niż po upływie 5 lat od zawarcia umowy najmu.

 

Szczegółowe informacje, wniosek do pobrania oraz Regulamin Programu „Najem z dojściem do własności”  dostępne są na stronie internetowej www.ptbs.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta tel.  61 850 83 35/37

 

Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 

UWAGA!

 1. Spółka przyjmuje tylko kompletne wnioski
 2. Jest to nabór uzupełniający – w puli zostało tylko kilkanaście mieszkań
30
sierpień 2021
Ogłoszenie dotyczące podziału przez wydzielenie z PTBS Sp. z o.o. Spółki Leszczyńska SIM Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000030524, działając na podstawie art. 535 § 3 k. s. h ogłasza plan podziału PTBS Sp. z o.o. wraz załącznikami.

Plan podziału z załącznikami dostępny tutaj.

24
sierpień 2021
Informacja dla najemców – ubezpieczenie płatne „do czynszu” UNIQA

Spółka UNIQA TU SA we współpracy z  Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. świadczyła na Państwa rzecz usługę ubezpieczenia lokali mieszkalnych ze składką płatną miesięcznie. Składka płacona była przez Państwa łącznie z opłatą  czynszową na rachunek Spółki Poznańskie  Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (dalej także „PTBS”), a następnie przesyłana była  do ubezpieczyciela.

W związku z zakończeniem  z dniem 31 grudnia 2021 r. współpracy pomiędzy PTBS,  a UNIQA  począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. dotychczasowa forma płatności za ubezpieczenie ulegnie zmianie. Spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. będzie do końca bieżącego roku, zgodnie z zawartą umową z UNIQA TU SA, kontynuowała  współpracę w zakresie obsługi zawartych już polis. Jednakże począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. prosimy Państwa o niedokonywanie dotychczasowych wpłat  na konto PTBS. W przypadku dokonania takiej wpłaty nie będzie ona  przekazywana do  UNIQA TU SA tytułem miesięcznej składki ubezpieczeniowej lecz będzie  zaliczana przez PTBS  jako nadpłaty należności czynszowych .

Z uwagi na wolę UNIQA TU SA i PTBS zapewnienia Państwu ciągłości świadczenia usług i kontynowania ochrony mienia w dotychczasowym zakresie, prosimy o kontakt w ww. sprawie z przedstawicielem strony UNIQA TU SA Panią  Ewą Stępień  nr tel. 696 542 301 email: ewa.stepien@uniqa.pl

 

24
sierpień 2021
Oferta pracy: Specjalista ds. księgowości

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

zatrudni na stanowisku

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Miejsce pracy: Poznań

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie ewidencji księgowej jednostki,
 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
 • Dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z zakładowym planem kont i podziałem kosztów,
 • Bieżąca kontrola kont, uzgadnianie i monitorowanie sald oraz analiza rozrachunków,
 • Przygotowywanie przelewów za pomocą bankowości elektronicznej,
 • Rozliczanie podatku VAT – uzgadnianie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji i JPK,
 • Przygotowywanie danych i udział w sporządzaniu miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych – przyjmowanie na stan z inwestycji, amortyzacja, okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych (VAT, CIT),
 • odpowiedzialność, obowiązkowość i dokładność,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

 

Oferujemy:

 • Pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • Pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą), pakiet medyczny
 • Zatrudnienie na pełen etat.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy w PTBS prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 23 września 2021 roku na adres:

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ul. Konfederacka 4

60-281 Poznań

lub sekretariat@ptbs.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby

Składając dokumenty, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku) Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji.

 

18
sierpień 2021
Oferta pracy: Radca Prawny

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

zatrudni na stanowisku

RADCA PRAWNY

Miejsce pracy: Poznań

Zakres obowiązków:

 1. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa podatkowego w tym  udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych,  wniosków o interpretacje podatkowe , sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.
 2. Monitorowanie zmian przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i prawa pracy.
 3. Doradztwo w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem Spółki.

Wymagania:

 • Ukończona aplikacja radcowska.
 • Znajomość prawa podatkowego oraz prawa pracy.
 • Odpowiedzialność, obowiązkowość i dokładność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • Pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą), pakiet medyczny
 • Przewidywane zatrudnienie na pełen etat.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy w PTBS prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 17 września 2021 roku, na adres:

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ul. Konfederacka 4

60-281 Poznań

lub sekretariat@ptbs.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby

Składając dokumenty, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku) Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji.

 

23
lipiec 2021
POZnań – i zamieszkaj

20 lipca 2021 roku Krajowy Zasób Nieruchomości przekazał do Miasta Poznań informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na finansowanie inwestycji w programie „POZnań – i zamieszkaj”.

Program ten będzie realizowany w Poznaniu, u zbiegu ulic Jana Wiencka, Elżbiety Zawackiej i Moniki Cegłowskiej, na polu inwestycyjnym 6 i 7 MW.

Rada Miasta Poznania 23 lutego 2021 roku, podjęła Uchwałę nr XLII/736/VIII/2021 ws. Przyjęcia programu „POZnań – i zamieszkaj” oraz określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu.

Realizację tego programu Rada Miasta Poznania powierzyła Spółce PTBS.

Nabór wniosków o przydział lokalu mieszkalnego prowadzony będzie przez Gminę.

Szczegóły zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższych miesiącach.

22
lipiec 2021
Informacja – Drzwi Otwarte

„DRZWI OTWARTE”

11 – 12 SIERPNIA

Szanowni Państwo, , informujemy, iż Spółka PTBS zaplanowała w dniach  11 i 12 sierpnia „Drzwi otwarte” w trakcie których   zostaną Państwu udostępnione przydzielone  mieszkania. Pozwoli to na obejrzenie lokalu jeszcze przed podpisaniem umowy najmu, zapoznanie się z układem znajdującego się w nim osprzętu oraz dokonanie pomiarów niezbędnych do zaplanowania umeblowania.

Prosimy o przesłanie do końca dnia 6 sierpnia 2021 r. (piątek) na adres bok@ptbs.pl informacji zwrotnej, czy są Państwo zainteresowani udziałem w drzwiach otwartych.  

Lista osób, które wyrażą chęć obejrzenia swojego przyszłego mieszkania, zostanie przekazana Generalnemu Wykonawcy i tylko osoby widniejące na niej będą wpuszczone na teren budowy.

W związku z faktem, że w wyznaczonym terminie plac budowy będzie nadal w gestii Generalnego Wykonawcy, wejście do mieszkań będzie odbywać się w godzinach pracy budowy  według następującego harmonogramu:

11 SIERPNIA (środa)

 • 9.00 – ul. Moniki Cegłowskiej 5 oraz 5 A
 • 10.00 – ul. Moniki Cegłowskiej 5 B oraz 5 C
 • 11.00 – ul. Moniki Cegłowskiej 7 oraz 7 A
 • 12.30 –  ul. Moniki Cegłowskiej 3, 3 A oraz 3 B

12 SIERPNIA (czwartek)

 • 9.00 – ul. Moniki Cegłowskiej 1, 1 A oraz 1 B
 • 10.00 – ul. Moniki Cegłowskiej 1 C oraz 1 D
 • 11.00 – ul. Moniki Cegłowskiej 3 C, 3 D oraz 3 E

Na obejrzenie danego lokalu oraz dokonanie pomiarów przewidujemy maksymalnie 30 minut.

 

Zbiórki poszczególnych grup przyszłych najemców odbywać się będą przed wejściem do danej klatki schodowej.

Ponadto informujemy, iż mając na uwadze względy bezpieczeństwa, na teren budowy będą mogły wejść jedynie osoby dorosłe, a liczba odwiedzających dany lokal nie może przekroczyć 3 osób.

Podczas oględzin każda z osób zobowiązana jest do założenia maseczki zakrywającej usta i nos.

 

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zaplanowanego harmonogramu oraz czasu przewidzianego na oględziny, w celu umożliwienia wejścia do lokali wszystkim obecnym danego dnia osobom.

Osoby, które przyjdą po wyznaczonym czasie, nie zostaną wpuszczone na teren budowy.

Przekazywanie kluczy do lokali mieszkalnych zaplanowano pomiędzy 20 a 30 września 2021 r

1 2 3 4 5

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl