marzec

2020

06

Dochód

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Dochód – należy przez to rozumieć udokumentowany dochód uzyskiwany przez Uczestnika Programu i osoby zgłoszone do zamieszkania, ustalany zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. w przypadku stosunku pracy lub działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, dochód będzie stanowić przychód Uczestnika po odliczeniu od tego przychodu kosztów jego uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. składki społeczne), o ile składki te nie zostały wcześniej przez Uczestnika zaliczone do kosztów uzyskania przychodu;
  2. w przypadku umowy zlecenia oraz kontraktu o świadczenie usług dochód będzie stanowić przychód Uczestnika, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu analogiczne do kosztów ze stosunku pracy oraz pomniejszony o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe (tzw. składki społeczne);
  3. w przypadku umowy o dzieło, jako dochód należy rozumieć przychód Uczestnika pomniejszony o koszty uzyskania przychodu analogiczne jak ze stosunku pracy;
  4. w sytuacji prowadzenia przez Uczestnika działalności gospodarczej rozliczanej w formie „ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”, dochód stanowić będzie przychód Uczestnika pomniejszony o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe (tzw. składki społeczne);
  5. w sytuacji prowadzenia przez Uczestnika działalności gospodarczej rozliczanej w formie „karty podatkowej”, za dochód uznawana będzie wartość wskazana przez Uczestnika w składanym Spółce oświadczeniu  o dochodzie uzyskiwanym w ramach działalności gospodarczej rozliczanej w formie „karty podatkowej”.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego „500+”, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.

 • UWAGA: w sytuacji, gdy Uczestnik nie posiada udokumentowanych dochodów może przedstawić Spółce zobowiązanie, że przy podpisaniu przedwstępnej umowy partycypacji złoży poświadczone notarialnie oświadczenie osoby trzeciej, z którego wynikać będzie poręczenie za zobowiązania finansowe Uczestnika wynikające z umowy najmu, przy czym poręczenie to będzie ustanowione do wysokości kwoty partycypacji wynikającej z umowy partycypacji.
 • UWAGA: w sytuacji, gdy Uczestnik lub osoba zgłoszona do zamieszkania osiągali dochód w części roku poprzedzającego złożenie wniosku oraz w roku bieżącym wykazuje dochody kwalifikujące do Programu, dopuszcza się przeliczenie dochodu uzyskanego w roku poprzednim proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (wymagane załączenie zaświadczenia o dochodzie i okresie zatrudnienia).