luty

2021

04

Informacja dla najemców: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Poznańskie Centrum Świadczeń realizuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Przysługuje on najemcom lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

 

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

 

Osoby uprawnione do świadczenia

świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

  • Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją — „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” (na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, należy zawrzeć ww. adnotację)
  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego (druk oświadczenia do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Pomoc mieszkaniowa – dodatek mieszkaniowy)
  • oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem 14 marca 2020 r. oraz, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (druk oświadczenia do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Pomoc mieszkaniowa – dodatek mieszkaniowy)
  • dokumenty potwierdzające   wysokość    miesięcznego    czynszu    opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu
  • otrzymać i złożyć wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu

zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44.

Termin i sposób załatwienia

  • dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu klient może złożyć tylko jeden raz

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy tj. na czas obowiązywania umowy najmu do zajmowanego lokalu), licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W   przypadku   gdy   osoba    ubiegająca    się   o   dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu posiada prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej – decyzja wcześniejsza ulega skróceniu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą – jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę lub podnajemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

 

Wszystkie informacje o tym kto może być wnioskodawcą, na jakich zasadach przyznawane i wypłacane jest świadczenie, jakie dokumenty należy złożyć oraz druki dokumentów do pobrania znajdują się na stronie Poznańskiego Centrum Świadczeń www.pcs.poznan.pl Klienci mogą również zgłaszać się osobiście do Działu Obsługi Klienta w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu.