kwiecień

2020

06

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYNAJMUJĄCYCH LOKALE UŻYTKOWE OD SPÓŁKI O MOŻLIWOŚCI ZMIANY TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH ZA NAJEM LOKALU

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się COVID -19, spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (dalej „Spółka”, „PTBS”)  podejmuje działania umożliwiające przedsiębiorcom kontynuowanie prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej w lokalach użytkowych wynajmowanych od PTBS. Spółka proponuje zastosowanie poniższych rozwiązań:

  • zmianę terminu płatności należności czynszowych wymagalnych w miesiącu kwietniu 2020 r. i maju 2020 r. na inny termin,
  • zaliczenie wpłaconej przy zawarciu umowy najmu lokalu kaucji zabezpieczającej na poczet czynszu najmu za jeden miesiąc.

Powyższe rozwiązania udzielane będą najemcom lokali użytkowych, którzy złożą do Spółki wniosek o zmianę terminu płatności czynszu najmu/zaliczenia kaucji na poczet czynszu.

1. Zmiana termin płatności czynszu najmu:

  • za miesiąc kwiecień 2020 r.  na dzień 20 sierpnia 2020 r.,
  • za miesiąc maj 2020r. na dzień 20 listopada 2020 r.,
  • w razie konieczności odraczania zobowiązań w kolejnych miesiącach, Spółka stosować będzie mechanizm przesunięcia terminu płatności czynszu najmu o 4 miesiące w stosunku do ustalonego w umowie najmu terminu płatności.

2. Możliwości zapłaty czynszu za jeden miesiąc, kwiecień lub maj 2020 roku, z wniesionej do PTBS kaucji zabezpieczającej należności z najmu pod warunkiem zobowiązania się przez najemcę do uzupełnienia tej kaucji do pełnej wysokości wynikającej z umowy najmu w terminie do 31 marca 2021 r.;

Warunkiem zmiany terminu płatności jest zawarcie aneksu do umowy najmu ustalającego nowy termin płatności należności czynszowych. W przypadku zaliczenia kaucji na poczet jednomiesięcznego czynszu aneks będzie ustalał ponadto termin na uzupełnienie kaucji do pełnej wysokości wynikającej z umowy w terminie do 31 marca 2021 r.
Aneks do umowy najmu zostanie wysłany do najemcy drogą elektroniczną, a po podpisaniu przez najemcę odesłany do Spółki w ten sam sposób.

Wnioski o zmianę terminu płatności/ zaliczenie wpłaconej przy zawarciu umowy najmu lokalu kaucji zabezpieczającej na poczet czynszu najmu mogą składać najemcy lokali użytkowych,  o ile:

1) na dzień 29 lutego 2020 r. nie posiadali zaległości w płatności czynszu, przy czym nie będą brane pod uwagę zaległości w płatnościach za media wynikające ze złożonych reklamacji itp.

2) złożą oświadczenie, że w relacji do miesięcy grudzień 2019 r. oraz styczeń i luty 2020 roku w miesiącu marcu 2020 r. uzyskali o co najmniej 25 % niższe przychody,

3) złożą oświadczenie, że za rok 2019 i 2020 rozliczają podatek dochodowy na terenie Miasta Poznania.

Warunkiem zmiany terminu płatności jest zawarcie aneksu do umowy najmu ustalającego nowy termin płatności należności czynszowych. Aneks do umowy zostanie wysłany do najemcy drogą elektroniczną, a po podpisaniu przez najemcę odesłany do Spółki w ten sam sposób.

Wniosek najemcy lokalu użytkowego może obejmować zmianę zasad płatności należności czynszowych określonych w pkt. 1 i pkt. 2 łącznie lub według wyboru najemcy.

Pozostali najemcy będą mogli skorzystać z odroczenia terminu płatności zaległości w płatności czynszu lub rozłożenia na raty na podstawie indywidualnego porozumienia zawieranego z PTBS.

POBIERZ WNIOSEK ORAZ OŚWIADCZENIE