Jakie kryteria należy spełnić, aby móc przystąpić do programu „Najem z dojściem do własności”?


Program jest skierowany do osób, które:

  • Na dzień złożenia wniosku nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (tzn. prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowy najmu) na terenie Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu – złożą oświadczenie, iż do dnia podpisania z PTBS umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędą się tytułu prawnego do dotychczasowego lokalu.
  • spełniają kryteria w zakresie wysokości dochodu, które zostały podane w tabeli poniżej:
Ilość osób zamieszkujących Miesięczny  dochód na osobę
MINIMALNY MAKSYMALNY
1 osoba 1 802,15 zł 5 789,38 zł
2 osoby 1 287,25 zł 4342,03 zł
3 osoby 1 287,25 zł 3537,95 zł
4 osoby 1 287,25 zł 3135,91 zł
5 osób 1 287,25 zł 2894,69 zł

 

  • rozliczają lub zadeklarują rozliczanie się z podatku dochodowego w Poznaniu.

 

Szczegółowe kryteria przydziału mieszkań dostępnych w II etapie określa Regulamin programu.


WRÓĆ DO FAQ II ETAP