kwiecień

2018

16

Jakie kryteria należy spełnić, aby móc przystąpić do programu „Najem z dojściem do własności”?

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Program jest skierowany do osób, które:

  • Na dzień złożenia wniosku nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (tzn. prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowy najmu) na terenie Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu – złożą oświadczenie, iż do dnia podpisania z PTBS umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędą się tytułu prawnego do dotychczasowego lokalu.
  • spełniają kryteria w zakresie wysokości dochodu*, które zostały podane w tabeli poniżej:
Ilość osób zamieszkujących Miesięczny  dochód na osobę
MINIMALNY MAKSYMALNY
1 osoba 2 100,00 zł 6553,81 zł
2 osoby 1 500,00 zł 4915,36 zł
3 osoby 1 500,00 zł 4005,11 zł
4 osoby 1 500,00 zł 3549,98 zł
5 osób 1 500,00 zł 3276,90 zł

 

*) dochódprzychód uczestnika po odliczeniu kosztów jego uzyskania oraz po odliczeniu składek na świadczenia społeczne.
Dowiedz się więcej o zasadach ustalania dochodu.

  • rozliczają lub zadeklarują rozliczanie się z podatku dochodowego w Poznaniu.

Szczegółowe kryteria przydziału mieszkań dostępnych w programie „Najem z dojściem do własności” określa Regulamin programu.


WRÓĆ DO FAQ