Aktualności


02
czerwiec 2020
Informacja dla osób biorących udział w III naborze wniosków

W celu dostosowania oferty najmu lokali PTBS do zmieniających się potrzeb rynku mieszkaniowego Zarząd Spółki dopuszcza możliwość zmiany planowanej formuły najmu dojściem do własności lokalu (program „Najem z dojściem do własności” realizowany na polu 7MW) na klasyczny najem w systemie TBS.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z:
Nabór trwa od 3 czerwca do 3 lipca 2020 r.
26
listopad 2018
Rozstrzygnięcie II naboru do programu „Najmem z dojściem do własności”

Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym Biuro Obsługi Klienta rozpoczęło wysyłanie indywidualnych powiadomień dla wnioskodawców biorących udział w II naborze do programu „Najmem z dojściem do własności”. Prosimy zatem osoby, które złożyły wniosek i oczekują na decyzję o kontrolę skrzynek pocztowych (powiadomienia będą spływać w ciągu kilku kolejnych dni).

Pełna lista mieszkaniowa jest dostępna w naszej siedzibie przy ul. Konfederackiej w gablocie obok pokoju nr 13.

Jednocześnie informujemy, że przydziały mieszkań dostępnych w II etapie będą Państwu przesyłane osobną korespondencją dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu wiąże się również z ustaleniem wysokości kosztów budowy oraz partycypacji.

05
wrzesień 2018
Informacja dla osób ubiegających się o przydział mieszkania w programie „Najem z dojściem do własności” – etap II

Od momentu zakończenia naboru, do chwili obecnej Komisja Kwalifikacyjna, na cyklicznie odbywających się spotkaniach, rozpatrzyła 396 wniosków z 620 złożonych. Po każdym posiedzeniu Komisji wnioskodawcy, których wnioski nie zostały zakwalifikowane, byli informowani o jej decyzji (czy ich wniosek został odrzucony lub czy wymaga uzupełnienia). Osobom, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, zgodnie z regulaminem przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki, której posiedzenia odbywają się w określonych odstępach czasu.

Na podstawie pozostającej do rozpatrzenia ilości wniosków oraz czasu wymaganego na rozpatrzenie ewentualnych odwołań, szacujemy, że cały proces zakończy się w październiku bądź listopadzie br. Prosimy mieć jednak na uwadze, że termin ten jest zależny od ilości odwołań, które mogą spłynąć do Rady Nadzorczej i może ulec zmianie.

Dopiero po zakończeniu całej procedury weryfikacji wniosków, Komisja Kwalifikacyjna ustali kolejność wpisu na listę oczekujących na przydział mieszkania, o czym zostaną poinformowani wnioskodawcy.

Jednocześnie trwa proces wyłonienia wykonawcy II etapu inwestycji. Po jego zakończeniu możliwe będzie oszacowanie kosztów partycypacji w II etapie programu, a następnie rozpoczęcie przydzielania konkretnych mieszkań i zawierania stosownych umów. O wyłonieniu wykonawcy będziemy informować zarówno na naszej stronie internetowej, jak i facebooku.

06
lipiec 2018
Zakończenie naboru

Nabór wniosków do programu „Najem z dojściem do własności” – II etap zakończył się 2 lipca. W czasie jego trwania Spółka zarejestrowała ponad 600 wniosków. Obecnie są one rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną, która weryfikuje ich poprawność – w przypadku braku dokumentów we wniosku Komisja wezwie danego wnioskodawcę do ich uzupełnienia. O wynikach naboru wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani mailowo lub pocztą tradycyjną (w zależności od wskazanej we wniosku formy) po zakończeniu prac Komisji.

11
maj 2018
Nabór do programu „Najem z dojściem do własności”

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI” – II ETAP ROZPOCZNIE SIĘ 21 MAJA O GODZINIE 7.00 I POTRWA DO 2 LIPCA

Wnioski można składać wysyłając mailowo na adres bok@ptbs.pl (w tym wypadku należy przesłać skan podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji wniosku), pocztą tradycyjną na adres Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań, lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Konfederackiej 4.

Rejestracja wniosków pierwszego dnia naboru rozpocznie się o godzinie 7.00.

Wnioski, które spłyną do Spółki przed tym terminem nie będą rejestrowane. W takim przypadku konieczne będzie ponowne przesłanie wniosku.

Do prac Komisji Kwalifikacyjnej zostaną przekazane jedynie wnioski podpisane i należycie wypełnione wraz z wymaganymi załącznikami. Kompletność wniosku będzie wstępnie weryfikowana przez pracowników Biura Obsługi Klienta przed przedłożeniem do prac Komisji.

Wnioski składane osobiście w siedzibie Spółki oraz wnioski składane drogą mailową, które wpłyną o tej samej godzinie, będą rejestrowane w zestawieniu przygotowywanym na potrzeby Komisji Kwalifikacyjnej naprzemiennie (tzn. raz wniosek złożony osobiście, raz wniosek złożony drogą mailową).

Regulamin programu oraz wniosek wraz z załącznikami znajdują się w sekcji DO POBRANIA
ZOBACZ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
17
kwiecień 2018
News #12

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę kolejnych etapów inwestycji na Strzeszynie, gdzie powstają mieszkania w programie „Najem z dojściem do własności”. Budowa II etapu rozpocznie się w III kwartale br.

Nabór wniosków na mieszkania realizowane w II etapie planowany jest na maj br. O dokładnym terminie naboru poinformujemy niebawem, zarówno na stronie internetowej, jak i na naszym fanpage’u Mieszkania Poznania oraz newsletterem.

13
marzec 2018
News #11

Obecnie przygotowujemy kolejny etap inwestycji w rejonie ul. Koszalińskiej, gdzie realizowany jest program „Najem z dojściem do własności”. Nabór na mieszkania realizowane w kolejnych etapach tego programu planowany jest na I połowę br. O dokładnym terminie naboru poinformujemy niebawem, zarówno na stronie internetowej, jak i na naszym fanpage’u Mieszkania Poznania oraz newsletterem.

18
październik 2017
News #10

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu 17 października br. ustaliła kolejność wnioskodawców na liście osób oczekujących na przydział mieszkania w programie „Najem z dojściem do własności”. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z listą poniżej oraz w siedzibie Spółki. Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o decyzji Komisji mailowo, na adres podany we wniosku.

LISTA UCZESTNIKÓW PROGRAMU NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI
12
październik 2017
News #09
NABÓR WNIOSKÓW NA MIESZKANIA REALIZOWANE W I ETAPIE OSIEDLA PRZY UL. KOSZALIŃSKIEJ ZAKOŃCZYŁ SIĘ 14 KWIETNIA 2017. O TERMINIE KOLEJNEGO NABORU POINFORMUJEMY W MOMENCIE JEGO USTALENIA.

Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski. Wnioskodawcy odrzuceni podczas ostatniego posiedzenia Komisji mają prawo do złożenia odwołań od jej decyzji do Rady Nadzorczej. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań przez Radę Nadzorczą Komisja ustali ostateczną kolejność na liście mieszkaniowej.

28
czerwiec 2017
News #08
NABÓR WNIOSKÓW NA MIESZKANIA REALIZOWANE W I ETAPIE OSIEDLA PRZY UL. KOSZALIŃSKIEJ ZAKOŃCZYŁ SIĘ 14 KWIETNIA 2017

Komisja Kwalifikacyjna zakończyła etap prac związany z oceną wniosków o przydział mieszkania przy ul. Koszalińskiej. Osoby, które do tej pory nie uzupełniły wniosków o wymagane załączniki, zostaną mailowo poinformowanie o konieczności ich uzupełnienia, dlatego prosimy wnioskodawców o sprawdzenie swoich skrzynek pocztowych i niezwłoczne uzupełnienie dokumentów. Jeśli nie otrzymają Państwo takiej prośby, oznacza to, że Państwa wniosek jest kompletny i nie ma konieczności jego uzupełniania.

Ostateczna kolejność na liście mieszkaniowej zostanie ustalona po otrzymaniu przez Komisję wszystkich dokumentów. O wynikach naboru każdy wnioskodawca zostanie poinformowany indywidualnie, na adres podany we wniosku (mailowy, a w przypadku jego braku na adres do korespondencji).

1 2 3

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl