Aktualności


25
maj 2017
News #07
NABÓR WNIOSKÓW NA MIESZKANIA REALIZOWANE W I ETAPIE OSIEDLA PRZY UL. KOSZALIŃSKIEJ ZAKOŃCZYŁ SIĘ 14 KWIETNIA 2017

Aktualnie trwają posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej dot. wniosków złożonych w programie „Najem z dojściem do własności”. Kolejne terminy spotkań ustalane są w miarę postępu prac Komisji.

O wynikach naboru każdy wnioskodawca zostanie poinformowany indywidualnie, na adres podany we wniosku (mailowy, a w przypadku jego braku na adres do korespondencji).

18
kwiecień 2017
News #06
NABÓR WNIOSKÓW NA MIESZKANIA REALIZOWANE W I ETAPIE OSIEDLA PRZY UL. KOSZALIŃSKIEJ ZAKOŃCZYŁ SIĘ 14 KWIETNIA 2017

Obecnie trwa proces weryfikacji wniosków pod kątem kompletności dokumentów. Następnie wnioski zostaną przekazane Komisji Mieszkaniowej.

Pierwsze posiedzenie Komisji Mieszkaniowej ws. rozpatrywania złożonych wniosków i ustalenia kolejności wpisu na listę oczekujących na przydział mieszkania odbędzie się najwcześniej w drugiej połowie maja br. Prosimy wszystkich wnioskodawców o dostarczenie brakujących dokumentów najpóźniej do końca kwietnia.

O wynikach weryfikacji wniosków, każdy wnioskodawca zostanie poinformowany indywidualnie, na adres podany we wniosku (mailowy, a w przypadku jego braku na adres do korespondencji).

01
marzec 2017
News #05
Poniżej, w sekcji do pobrania, znajdą Państwo:
 • REGULAMIN PROGRAMU „NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI”
 • WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA W PROGRAMIE NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI
 • STOSOWNE OŚWIADCZENIA
SKŁADANIE WNIOSKÓW

Osoby składające wniosek mają trzy możliwości dostarczenia dokumentów:

☛ mailem na adres bok@ptbs.pl przesyłając skany podpisanych dokumentów,
☛ pocztą tradycyjną na adres Spółki,
☛ osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Konfederackiej.

Nabór wniosków do Programu rozpocznie się 1 marca, o godzinie 7.00, tj. w momencie rozpoczęcia pracy Biura Obsługi Klienta, a zakończy się 14 kwietnia 2017 roku.

UWAGA

Dokumenty przesłane przed startem naboru (tj. przed godziną 7.00 1 marca) nie będę rejestrowane. Konieczne będzie ponowne przesłanie dokumentów, o czym poinformuje Państwa BOK. Dopiero ponownie przesłane dokumenty zostaną zarejestrowane, zgodnie z ich datą wpływu.

Wnioski, które spłyną do Spółki po wyznaczonym terminie, nie będą rejestrowane.

☛ ZOBACZ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA [AKTUALIZACJA]

Ze względu na duże zainteresowanie programem „Najem z dojściem do własności” uruchomiliśmy dodatkową linę telefoniczną. Linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00.

03
luty 2017
News #04

Szanowni Państwo, informujemy, że nabór do programu Najem z dojściem do własnościrozpocznie się 1 marca 2017 roku.

Niebawem opublikujemy regulamin Programu oraz wnioski, które po wypełnieniu i skompletowaniu załączników będzie można kierować do Biura Obsługi Klienta mailowo (przesyłając skany podpisanych dokumentów), pocztą tradycyjną lub osobiście.

09
styczeń 2017
News #03

Z końcem grudnia ogłosiliśmy przetarg na realizację I etapu osiedla przy ul. Koszalińskiej. Przetarg odbywa się w formie „zaprojektuj i wybuduj” co oznacza, że zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie zarówno zaprojektowanie, jak i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, dojazdy, elementy małej architektury etc.). W I etapie powstanie ponad 350 mieszkań (dostępnych zarówno w programie „Najem z dojściem do własności”, jak również klasycznym systemie TBS) oraz lokale użytkowe, w tym lokal przeznaczony na przedszkole i żłobek. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w połowie lutego.

Jednocześnie informujemy, że nabór na mieszkania budowane w I etapie jeszcze nie został rozpoczęty. O terminie jego rozpoczęcia będziemy Państwa informować ze stosownym wyprzedzeniem.

15
listopad 2016
News #02

Szanowni Państwo, dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska podczas październikowych Targów Domów i Mieszkań. Na podstawie przeprowadzonych z Państwem rozmów przygotowaliśmy zestawienie najczęściej zadawanych pytań tzw. FAQ. Mamy nadzieje, że będzie ono pomocne dla wszystkich osób poszukujących informacji o Programie. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Przypominamy również, że nabór na ten etap programu jeszcze nie został rozpoczęty. O terminie jego rozpoczęcia będziemy Państwa informować ze stosownym wyprzedzeniem.

ZOBACZ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
20
wrzesień 2016
News #01

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy wizualizacje I etapu nowego osiedla, w ramach którego kontynuowany będzie program „Najem z dojściem do własności”. Tym razem będzie to osiedle w zabudowie wielorodzinnej, zlokalizowane w obrębie ulic: Koszalińskiej – Literackiej – Żołnierzy Wyklętych (Strzeszyn).

Nabór na ten etap programu jeszcze nie został rozpoczęty. O terminie jego rozpoczęcia będziemy Państwa informować ze stosownym wyprzedzeniem.

1 2 3

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl