Aktualności


18
sierpień 2021
Oferta pracy: Radca Prawny

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

zatrudni na stanowisku

RADCA PRAWNY

Miejsce pracy: Poznań

Zakres obowiązków:

 1. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa podatkowego w tym  udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych,  wniosków o interpretacje podatkowe , sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.
 2. Monitorowanie zmian przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i prawa pracy.
 3. Doradztwo w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem Spółki.

Wymagania:

 • Ukończona aplikacja radcowska.
 • Znajomość prawa podatkowego oraz prawa pracy.
 • Odpowiedzialność, obowiązkowość i dokładność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • Pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą), pakiet medyczny
 • Przewidywane zatrudnienie na pełen etat.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy w PTBS prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 17 września 2021 roku, na adres:

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ul. Konfederacka 4

60-281 Poznań

lub sekretariat@ptbs.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby

Składając dokumenty, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku) Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji.

 

23
lipiec 2021
POZnań – i zamieszkaj

20 lipca 2021 roku Krajowy Zasób Nieruchomości przekazał do Miasta Poznań informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na finansowanie inwestycji w programie „POZnań – i zamieszkaj”.

Program ten będzie realizowany w Poznaniu, u zbiegu ulic Jana Wiencka, Elżbiety Zawackiej i Moniki Cegłowskiej, na polu inwestycyjnym 6 i 7 MW.

Rada Miasta Poznania 23 lutego 2021 roku, podjęła Uchwałę nr XLII/736/VIII/2021 ws. Przyjęcia programu „POZnań – i zamieszkaj” oraz określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu.

Realizację tego programu Rada Miasta Poznania powierzyła Spółce PTBS.

Nabór wniosków o przydział lokalu mieszkalnego prowadzony będzie przez Gminę.

Szczegóły zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższych miesiącach.

21
lipiec 2021
Informacja dla najemców lokali w programie „Mieszkanie dla Absolwenta”

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (dalej „PTBS sp. z o.o.”), informuje , iż odstępuje od  weryfikacji dochodów najemców zasobu PTBS sp. z o.o. w ramach Programu „Mieszkanie dla Absolwenta” (dalej „Programu”).

W przypadku zasobów lokalowych finansowanych z innych źródeł aniżeli środki pochodzące z dawnego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub finasowania zwrotnego, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a taka sytuacja dotyczy Programu „Mieszkanie dla Absolwenta”, przepisy ustawy z dnia  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U.2019, poz. 2195 ze zm.), zgodnie z którymi towarzystwa budownictwa społecznego utraciły możliwość weryfikowania dochodów gospodarstwa domowego najemców, jak i wprowadzania sankcji za przekroczenie dopuszczalnych limitów tego gospodarstwa domowego, nie mają obligatoryjnego zastosowania. To oznacza, że dopuszcza się utrzymanie obowiązku składania przez najemców deklaracji o dochodach.

Niemniej jednak biorąc pod uwagę Państwa stanowisko w tej sprawie oraz  założenia Programu realizowanego przy udziale Miasta Poznania, w którym umożliwiono    absolwentom wyższych uczelni wynajmowanie mieszkań   o dostępnym czynszu  na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat,  uznano zasadnym odstąpienie od wymogu weryfikacji Państwa dochodów .

Jednocześnie informujemy,  iż osoby, które złożyły deklaracje o dochodach w tym roku kalendarzowym, mogą osobiście odebrać druk deklaracji w siedzibie Spółki.

 

09
lipiec 2021
Oferta pracy: asystent/ka kierownika działu inwestycyjno-technicznego

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.

Zatrudni na zastępstwo przy realizacji inwestycji mieszkaniowych

ASYSTENTA/ASYSTENTKĘ  KIEROWNIKA DZIAŁU INWESTYCYJNO- TECHNICZNEGO

Miejsce pracy: Poznań

 

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – budownictwo
 • Znajomość prawa budowlanego w praktyce
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w tym biegła znajomość Excela)
 • Dobra znajomość AutoCad
 • Dokładność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, sumienność

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy w PTBS prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 26 LIPCA 2021 roku na adres:

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o

Konfederacka 4, 60-281 Poznań

lub

sekretariat@ptbs.pl

09
lipiec 2021
Oferta pracy: inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.

Zatrudni na stanowisku

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Miejsce pracy: Poznań

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad realizacją inwestycji mieszkaniowych zgodnie z prawem budowlanym, wiedzą techniczną, budżetem, harmonogramem i standardami PTBS oraz zawartymi umowami
 • Weryfikacja otrzymywanych projektów pod względem zgodności ze specyfikacją, wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych i standardami PTBS
 • Monitorowanie, analizowanie i zarządzanie ryzykiem w trakcie realizacji projektu
 • Wykonywanie raportów technicznych dt stanu zaawansowania projektu
 • Przygotowanie wytycznych do specyfikacji warunków zamówienia na usługi i roboty budowlane (opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej)
 • Analizowanie i optymalizacja rozwiązań technicznych
 • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji budowy
 • Nadzór i koordynacja nad uzyskiwaniem decyzji urzędowych umożliwiających terminową realizację inwestycji
 • Monitorowanie realizacji umów na roboty budowlane, na usługi (usługi projektowe), budowę przyłączy oraz kontrola procesu przygotowania inwestycji
 • Udział w naradach koordynacyjnych na prowadzonych budowach
 • Nadzór lub współudział w odbiorach wykonanych robót i w rozliczaniu przerobów miesięcznych
 • Kontrole jakościowe i ilościowe prowadzonych prac
 • Współpraca przy realizacji kontraktu z kierownikami budowy oraz z zespołami biorącymi udział w realizacji procesu budowlanego
 • Współpraca z Zarządem oraz wszystkimi zaangażowanymi działami spółki

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • Znajomości prawa budowlanego i norm oraz procesów budowlanych, znajomość ustawy Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego i powiązanych aktów prawnych związanym z realizacją procesu inwestycyjnego
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobrej znajomości pakietu Ms Office – Excel, Word, Power Point oraz AutoCad
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Determinacja w osiąganiu celów, umiejętność prowadzenia wielu projektów jednocześnie, zdolności analityczne
 • Skrupulatność, komunikatywność i umiejętności pracy w zespole
 • Umiejętność oceny stanu budowy pod względem poziomu wykonania prac, realizacji i planowania harmonogramów, kosztów i niezbędnych zasobów ludzkich
 • Znajomość procesu inwestycyjnego i przepisów BHP

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji interesujących projektów
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • niezbędne narzędzia pracy
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy w PTBS prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 26 LIPCA 2021 roku na adres:

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o

Konfederacka 4, 60-281 Poznań

lub

sekretariat@ptbs.pl

 

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcie procesu rekrutacji.

09
lipiec 2021
Oferta pracy: specjalista ds. technicznej obsługi zasobów

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.

Zatrudni na stanowisku

SPECJALISTA DS. TECHNICZNEJ OBSŁUGI ZASOBÓW

Miejsce pracy: Poznań

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzenie częściowych i końcowych odbiorów robót remontowo-budowlanych lokali mieszkalnych, użytkowych oraz części wspólnych zasobów mieszkaniowych PTBS,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
 • uczestnictwo w wizjach lokalnych dotyczących zgłaszanych usterek, typowania lokali do remontu, potwierdzeń usunięcia wad, przejmowania i przekazywania lokali,
 • współpraca w zakresie realizacji remontów z właściwymi komórkami Spółki,
 • szacowanie kosztów prac remontowo-budowlanych,
 • przygotowywanie danych, zestawień do raportów i sprawozdań,
 • przygotowywanie propozycji do planów remontowych,
 • opracowywanie wytycznych do specyfikacji warunków zamówień na roboty budowlane i usługi,
 • prowadzenie dokumentacji przeglądowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Książki Obiektu Budowlanego).

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • umiejętności czytania dokumentacji technicznej (projektów budowlanych, itp.),
 • znajomość MS Word, Excel, Power Point,
 • mile widziana znajomość przepisów prawa budowlanego oraz programu AutoCad,
 • mile widziana umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę po okresie próbnym,
 • stabilną pracę w renomowanej Spółce,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach,
 • świadczenia w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy w PTBS prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 26 LIPCA 2021 roku na adres:

 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o

Konfederacka 4, 60-281 Poznań

lub

sekretariat@ptbs.pl

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcie procesu rekrutacji.

29
czerwiec 2021
Naszą działalnością zainteresowały się zagraniczne media

Z Euronews rozmawialiśmy na temat lokali mieszkalnych finansowanych z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wybudowanych na Strzeszynie w programie „Najem z dojściem do własności” oraz klasycznym najmie TBS.

Wywiadu udzielili Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Prezes Spółki PTBS Andrzej Konieczny oraz zadowolona najemczyni zasobu na Strzeszynie.

Link do wywiadu w języku angielskim tutaj

14
czerwiec 2021
Nabór uzupełniający do programu „Najem z dojściem do własności”: WYNIKI

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym do programu „Najem z dojściem do własności”. Nabór prowadzono w dniach 8  – 31 marca br.

 

LISTA UCZESTNIKÓW PROGRAMU „NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI” NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

20
maj 2021
Pomoc dla przedsiębiorców / kwiecień – maj 2021 r.
Propozycja spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. skierowana do  przedsiębiorców mających problemy finansowe w związku z obowiązywaniem do dnia 18 kwietnia 2021r. i do dnia 03 maja 2021r. (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) obostrzeń.

Rozwiązanie proponowane przez spółkę Poznańskie TBS Sp. z o.o. (dalej „PTBS”, „Spółka”) ma na celu czasowe ograniczenie zobowiązań czynszowych najemców PTBS i skierowane jest do firm, które w zawiązku z trwającym stanem epidemii oraz wprowadzeniem nowych lub utrzymaniem obowiązujących obostrzeń są objęte zakazem lub ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.  

Zarząd Spółki w porozumieniu z Właścicielem tj. Miastem Poznań, wprowadza możliwość obniżenia o 50% dotychczasowej stawki czynszu najmu, za okres od 27 marca 2021r. do 03 maja 2021r. dla firm, które były objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Możliwość obniżenia o 25% dotychczasowej stawki czynszu od dnia 01 kwietnia 2021 do 18 kwietnia 2021r. dla podmiotów, które były objęte ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dotyczy to branży turystycznej oraz placówek zajmujących się opieką nad dziećmi oraz edukacją dzieci i dorosłych. 

Obniżka nie obejmuje opłat za świadczenia dodatkowe (media).

Powyższe wsparcie udzielane będzie najemcom lokali użytkowych, którzy złożą do Spółki następujące dokumenty: 

 • wniosek o zmianę warunków płatności czynszu,
 • oświadczenie.

Wnioski o zmianę warunków płatności mogą składać najemcy lokali użytkowych, o ile:

 1. złożą oświadczenie, że uzyskali spadek obrotów o 25% w miesiącu marcu 2021 roku w stosunku do dowolnego miesiąca w 2020 roku.
 2. złożą oświadczenie, że za rok 2019 i 2020 rozliczają podatek dochodowy na terenie Miasta Poznania.

Warunkiem zmiany warunków płatności czynszu najmu jest zawarcie Porozumienia do umowy najmu ustalającego nowe warunki płatności należności czynszowych. Porozumienie do umowy zostanie wysłane do najemcy drogą elektroniczną, a po podpisaniu przez najemcę odesłane do Spółki w ten sam sposób lub pocztą tradycyjną.

W załączeniu przekazujemy Państwu wniosek, z prośbą o jego uzupełnienie, wydrukowanie i przesłanie podpisanego skanu (zdjęcia) na adres mailowy: sekretariat@ptbs.pl.  

Wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółki: ul. Konfederacka 4, 61-281 Poznań. Należy jednak pamiętać, że przesłanie wniosku tą drogą znacznie wydłuży proces jego rozpatrywania.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że z uwagi na konieczność zachowania płynności finansowej PTBS, regulowania zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych wynikających z obowiązku spłaty kredytów, dostarczania wody, gazu, energii cieplnej i elektrycznej, przeglądów wymaganych prawem, podatków, ubezpieczeń i wielu innych, całkowite zwolnienie z czynszu nie jest możliwe.

POBIERZ WNIOSEK ORAZ OŚWIADCZENIE

 

 

 

11
maj 2021
Informacja dla najemców programu Absolwent: deklaracje o dochodach

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami umowy najmu „Najemca jest zobowiązany składać raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego”.

W tym roku deklarację o dochodach mają obowiązek składać osoby, które zawarły umowy najmu do 2019 r. włącznie.

W związku z powyższym są Państwo zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia deklaracji o dochodach uzyskanych w roku 2020 do dnia 31 maja 2021 r.

Brak dostarczenia deklaracji do dnia 31 maja 2021 roku, skutkować będzie wypowiedzeniem umowy najmu w części dotyczącej wysokości czynszu i wprowadzeniem stawki czynszu wolnego lub umniejszeniem rabatu.

POBIERZ DEKLARACJĘ

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do Spółki osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Konfederacka 4, 60-281 Poznań lub sekretariat@ptbs.pl

 

1 2 3 4 18

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl