Aktualności

marzec

2020

12

Tytuł prawny

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Przez tytuł prawny należy rozumieć:

 • najem/dzierżawa
 • prawo spółdzielcze lokatorskie
 • lokal z zasobów komunalnych
 • lokal na nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji celu publicznego
 • własność
 • nieuregulowany stan prawny (administracja MPGM)
 • lokal z zasobu PTBS

Aktualności

marzec

2020

12

W jaki sposób złożyć wniosek?

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

W związku z planowanym na okres 8.03.21– 31.03.21 uzupełniającym naborem wniosków do programu „Najem z dojściem do własności” i trwającą pandemią SARS-CoV-2 Spółka przyjmuje następujące sposoby składania i rejestracji wniosków:

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W tym wypadku należy przesłać skan podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami

 • pocztą tradycyjną na adres Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

Wnioskodawcy, którzy będą chcieli złożyć wniosek osobiście, proszeni będą o pozostawienie kompletu dokumentów w zewnętrznej skrzynce PRASA, znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu. Skrzynka będzie opróżniana w 15-minutowych odstępach czasu.

Rejestracja wniosków pierwszego dnia naboru rozpocznie się o godzinie 7.00.

Wnioski, które spłyną do Spółki przed tym terminem nie będą rejestrowane. W takim przypadku konieczne będzie ponowne przesłanie dokumentu.

KOLEJNOŚĆ WPISU NA LISTĘ:

O kolejności wpisu na Listę Mieszkaniową decyduje liczba punktów przyznanych przez Komisję Kwalifikacyjną weryfikującą złożone dokumenty. Natomiast kolejność złożenia wniosku jest istotna w przypadku wniosków, które po weryfikacji przez Komisję uzyskały taką samą liczbę punktów (zgodnie z § 4 Regulaminu Programu).

Wszystkie wnioski mają być oznaczone datą oraz godziną wpływu do Spółki, bez względu na sposób ich dostarczenia do PTBS.

Wnioski składane osobiście w siedzibie Spółki oraz wnioski składane drogą mailową, które wpłyną o tej samej godzinie, będą rejestrowane w zestawieniu przygotowywanym na potrzeby Komisji Kwalifikacyjnej naprzemiennie tzn. raz wniosek złożony osobiście, raz złożony drogą mailową.

 


WRÓĆ DO FAQ

Aktualności

marzec

2020

06

Dochód

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Dochód – należy przez to rozumieć udokumentowany dochód uzyskiwany przez Uczestnika Programu i osoby zgłoszone do zamieszkania, ustalany zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. w przypadku stosunku pracy lub działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, dochód będzie stanowić przychód Uczestnika po odliczeniu od tego przychodu kosztów jego uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. składki społeczne), o ile składki te nie zostały wcześniej przez Uczestnika zaliczone do kosztów uzyskania przychodu;
  2. w przypadku umowy zlecenia oraz kontraktu o świadczenie usług dochód będzie stanowić przychód Uczestnika, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu analogiczne do kosztów ze stosunku pracy oraz pomniejszony o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe (tzw. składki społeczne);
  3. w przypadku umowy o dzieło, jako dochód należy rozumieć przychód Uczestnika pomniejszony o koszty uzyskania przychodu analogiczne jak ze stosunku pracy;
  4. w sytuacji prowadzenia przez Uczestnika działalności gospodarczej rozliczanej w formie „ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”, dochód stanowić będzie przychód Uczestnika pomniejszony o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe (tzw. składki społeczne);
  5. w sytuacji prowadzenia przez Uczestnika działalności gospodarczej rozliczanej w formie „karty podatkowej”, za dochód uznawana będzie wartość wskazana przez Uczestnika w składanym Spółce oświadczeniu  o dochodzie uzyskiwanym w ramach działalności gospodarczej rozliczanej w formie „karty podatkowej”.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego „500+”, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.

 • UWAGA: w sytuacji, gdy Uczestnik nie posiada udokumentowanych dochodów może przedstawić Spółce zobowiązanie, że przy podpisaniu przedwstępnej umowy partycypacji złoży poświadczone notarialnie oświadczenie osoby trzeciej, z którego wynikać będzie poręczenie za zobowiązania finansowe Uczestnika wynikające z umowy najmu, przy czym poręczenie to będzie ustanowione do wysokości kwoty partycypacji wynikającej z umowy partycypacji.
 • UWAGA: w sytuacji, gdy Uczestnik lub osoba zgłoszona do zamieszkania osiągali dochód w części roku poprzedzającego złożenie wniosku oraz w roku bieżącym wykazuje dochody kwalifikujące do Programu, dopuszcza się przeliczenie dochodu uzyskanego w roku poprzednim proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (wymagane załączenie zaświadczenia o dochodzie i okresie zatrudnienia).

Aktualności

marzec

2020

03

FAQ

zdjecie-aktualnosci-ptbs.
„NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI”
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
 
PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU
 1. Jakie kryteria należy spełnić, aby móc przystąpić do programu „Najem z dojściem do własności”?
 2. Zajmuję lokal komunalny/miejski, czy mogę ubiegać się o mieszkanie w PTBS?
 3. Czy program „Najem z dojściem do własności” jest powiązany z rządowym programem „Mieszkanie+”?
 4. Czy o przyznaniu mieszkania decyduje kolejność złożenia wniosku?
 5. W jakim terminie można składać wnioski?
 6. W jaki sposób złożyć wniosek?
FINANSOWANIE
 1. Czy zapisując się na mieszkanie, muszę przygotować się na jakąś wpłatę?
 2. Koszty uczestnictwa: jakie kwoty należy wpłacić po przystąpieniu do programu?
 3. Czym jest partycypacja oraz czym jest przedwstępna umowa partycypacji?
 4. Jakie dodatkowe umowy podpisuję z PTBS w czasie trwania programu?
 5. W którym momencie wpłaca się kaucję i partycypację?
NAJEM
 1. Jaka kwota z czynszu przeznaczana jest na spłatę kredytu?
 2. Co będzie wliczone w czynsz? Czym są dodatkowo płatne tzw. „media”?
 3. Ile kosztuje najem miejsca postojowego?
 4. Czy osoby przebywające za granicą mogą ubiegać się o mieszkanie?
WYKUP
 1. Kiedy mogę wykupić mieszkanie?
 2. Jakie zobowiązania należy uregulować, chcąc wykupić mieszkanie?
 3. Jaka będzie wysokość czynszu po wykupieniu mieszkania?
 4. Czy wykupienie mieszkania jest obligatoryjne?
 5. W jaki sposób będzie dokonywana wycena gruntu w momencie wykupu mieszkania?
 6. Czy mogę zrezygnować z udziału w programie? Czy otrzymam zwrot partycypacji?
 7. Zakwalifikowałam/-łem się do I etapu programu, ale nie otrzymałam/-łem przydziału mieszkania z powodu ich ograniczonej ilości. Czy muszę ponownie składać wniosek?
POZOSTAŁE
 1. Czy można dokonywać zmian technicznych w projektach mieszkań?
 2. Czy w budynkach są windy, wózkownie, hala garażowa, komórki lokatorskie?
 3. Czy mieszkania zlokalizowane na parterze będą miały dostęp do ogródków?
 4. Jak wygląda komunikacja miejska w pobliżu osiedla?

WRÓĆ DO ZAKŁADKI PROGRAMU „NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI”

Aktualności

marzec

2019

19

W jaki sposób będzie dokonywana wycena gruntu w momencie wykupu mieszkania?

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Od 1 stycznia 2017 r. jedynymi osobami uprawnionymi do dokonywania wycen nieruchomości, w tym gruntów, są rzeczoznawcy majątkowi. PTBS zleci wycenę nieruchomości gruntowej, która będzie podlegała sprzedaży w ramach wykupu mieszkania uprawnionemu niezależnemu podmiotowi. Taka wycena sprowadza się do porównania wolnorynkowych cen transakcji sprzedaży podobnych nieruchomości, przeprowadzanych w najbliższej okolicy i opisu stanu faktycznego.


WRÓĆ DO FAQ

Aktualności

marzec

2019

19

Co będzie wliczone w czynsz? Czym są dodatkowo płatne tzw. „media”?

zdjecie-aktualnosci-ptbs.
Na stawkę czynszu składają się koszty eksploatacji (w szczególności: sprzątanie budynku i przyległego terenu, pielęgnacja i utrzymanie zieleni, ubezpieczenia, podatki i opłaty itp.), remontów oraz spłata zaciągniętego na budowę finansowania zewnętrznego.

Do stawki czynszu należy doliczyć tzw. opłaty niezależne od właściciela, czyli zaliczki na media (ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie, ścieki – zgodnie z cennikami dostawców) oraz wywóz odpadów.

Zaliczki na media w pierwszym okresie użytkowania lokalu mieszkalnego (tj. do pierwszego rozliczenia mediów, które odbywa się raz w roku) naliczane są według ilości osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania. Poniżej przedstawiamy szacunkowe kalkulacje wysokości opłat dla trzech typów lokali: 30 m2, 50 m2, 65 m2, zamieszkiwanych odpowiednio przez: jedną, dwie i trzy osoby.

Stawki aktualne na dzień 30 września 2021 roku

1 osoba / 30 m2

2 osoby / 50 m2

 3 osoby / 65 m2

Ciepła woda (wg. stawki 15,52 zł / m3)*

11,80 zł

23,59 zł

35,39 zł

Zimna woda (wg. stawki 11,30 zł / m3)*

26,78 zł

 

53,56 zł

 

80,34 zł

 

Koszt wywozu odpadów

25zł

50 zł

75 zł

Zaliczka za centralne ogrzewanie (zależna od powierzchni lokalu,  4,00 zł / m2*)

120 zł

200 zł

260 zł

Wysokość miesięcznych opłat łącznie:

183,58 zł

327,15 zł

450,73 zł

 

* Stawka aktualna do dnia 31 grudnia 2021 r – od 1 stycznia 2022 r stawka 2,10 zł/m2

 

W latach kolejnych wysokość zaliczek określana jest indywidualnie na podstawie zużycia w roku poprzednim.

Poza wyżej wymienionymi opłatami najemcy zawierają indywidualne umowy na dostawę energii elektrycznej, internet, telefon, telewizję.


WRÓĆ DO FAQ

Wskazówki dojazdu

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13 ww. Rozporządzenia, PTBS informuje Panią/Pana*:

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy – jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

sprostowanie (poprawienie) danych;
usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. KONTAKT Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl

Akceptuję