Aktualności


16
kwiecień 2018
Czy można dokonywać zmian technicznych w projektach mieszkań?

Nie przewidujemy możliwości dokonywania zmian w projektach mieszkań.


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Kiedy rozpocznie się i zakończy budowa kolejnego etapu inwestycji?

Aktualnie termin rozpoczęcia budowy II etapu osiedla nie jest znany. Harmonogram prac budowlanych dla II etapu będzie można ustalić po wyłonieniu w postępowaniu przetargowym jego wykonawcy.


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Zakwalifikowałam/-łem się do I etapu programu, ale nie otrzymałam/-łem przydziału mieszkania z powodu ich ograniczonej ilości. Czy muszę ponownie składać wniosek?

Jeżeli wniosek został zakwalifikowany do bieżącego etapu, a nie otrzymali Państwo przydziału, to zgodnie z Regulaminem programu, Państwa wniosek zostanie przesunięty na kolejny etap (z zachowaniem kolejności na liście mieszkaniowej) i nie ma konieczności jego ponownego składania.


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Czy mogę zrezygnować z udziału w programie? Czy otrzymam zwrot partycypacji?

Uczestnik programu ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w dowolnym momencie zarówno przed objęciem mieszkania, jak i podczas trwania umowy najmu. Musi jednak o tym fakcie skutecznie zawiadomić Spółkę. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę rezygnacji przed objęciem mieszkania – zwrotowi podlega partycypacja w kwocie wpłaconej Spółce. W przypadku rozwiązania umowy najmu – mieszkaniec ma dwie drogi: zdać mieszkanie do Spółki i otrzymać wpłaconą wcześniej kwotę partycypacji oraz kaucji (po rozliczeniu ewentualnych zobowiązań wobec PTBS) lub dokonać cesji swojej umowy na osobę trzecią (pod warunkiem, że spełnia ona warunki udziału w programie, co Spółka weryfikuje). W takim przypadku zwrot wpłaconej kaucji następuje w ciągu 30 dni.


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Czy wykupienie mieszkania jest obligatoryjne?

Wykupienie mieszkania jest dobrowolne. W przypadku niewykupienia mieszkania w określonym w umowie czasie – umowa najmu wygasa, a wniesiona partycypacja wraz z kaucją jest zwracana (po rozliczeniu ewentualnych zobowiązań wobec PTBS).


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Jaka będzie wysokość czynszu po wykupieniu mieszkania?

Po sprzedaży pierwszego mieszkania, z mocy prawa powstaje wspólnota mieszkaniowa, której zasady działania określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Od tego momentu właściciel nie płaci już czynszu, a zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej  (zgodnie z Art.12 – 15 oraz 17 ww. ustawy).


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Jakie zobowiązania należy uregulować, chcąc wykupić mieszkanie?

Chcąc wykupić mieszkanie, należy:

 • wpłacić wartość rynkową gruntu (określaną na dzień wykupu mieszkania),
 • spłacić pozostałą część finansowania zewnętrznego zaciągniętego na budowę mieszkania wraz z kosztami dodatkowymi,
 • uregulować opłatę dodatkową (spłata zaangażowanych w inwestycję środków własnych Spółki).

W przypadku wykupu lokalu uwzględnione zostaną kwoty kapitału finansowania zewnętrznego spłacone w czynszu najmu. Ponadto na poczet ceny sprzedaży zaliczone zostaną kaucja i partycypacja.

Szacowane koszty wykupu mieszkań realizowanych w poszczególnych etapach zostaną określone po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę danego etapu.

Zobacz także Koszty uczestnictwa: jakie kwoty należy wpłacić po przystąpieniu do programu?


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Kiedy mogę wykupić mieszkanie?

Mieszkanie można wykupić najwcześniej po 5 latach od jego objęcia, a najpóźniej – w ostatnim roku najmu.


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Czy osoby przebywające za granicą mogą ubiegać się o mieszkanie?

Jeżeli będą spełniały pozostałe kryteria nie ma przeciwwskazań, żeby złożyć wniosek i zawrzeć stosowne umowy.


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Jaka kwota z czynszu przeznaczana jest na spłatę kredytu?

3/4  czynszu pokrywa koszt finansowania zewnętrznego, tj. spłatę odsetek i kapitału. Spółka przyjęła najkorzystniejszą dla najemcy opcję spłaty kredytu o w równych ratach kapitałowych i stałym oprocentowaniu przez okres 4 lat.

Przewidywana wysokość czynszu dla mieszkań realizowanych w II etapie programu (pole inwestycyjne 4MW) wynosi około 27,00 zł/m².

 


WRÓĆ DO FAQ

1 2 3

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl