Aktualności


16
kwiecień 2018
W którym momencie wpłaca się kaucję i partycypację?

Wpłata partycypacji wymagana jest po podpisaniu przedwstępnej umowy partycypacji, nie później jednak niż do dnia odebrania kluczy do mieszkania (tj. w trakcie budowy mieszkań). Natomiast wpłata kaucji wymagana jest na dzień podpisania umowy najmu (tj. przed odbiorem mieszkania).


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Jakie dodatkowe umowy podpisuję z PTBS w czasie trwania programu?

Pierwsze dokumenty to wspomniana wcześniej przedwstępna umowa partycypacji i właściwa umowa partycypacji. Kolejna umowa jest umową najmu, zawieraną na czas określony, zgodny z okresem kredytowania (co najmniej 25 lat). Ostatnia umowa zawierana jest w momencie wykupu mieszkania na własność.


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Czym jest partycypacja oraz czym jest przedwstępna umowa partycypacji?

Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów PTBS. Na czas budowy zawierana jest przedwstępna umowa partycypacji, w której określane są m.in. zasady płatności kwoty partycypacji. Po zakończeniu inwestycji, a przed zawarciem umowy najmu (po ustaleniu ostatecznych kosztów) zawierana jest właściwa umowa partycypacji.


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Koszty uczestnictwa: jakie kwoty należy wpłacić po przystąpieniu do programu?

Program „Najem z dojściem do własności” opiera się na idei stopniowego wykupu mieszkania. Proces nabycia lokalu rozłożony jest na trzy etapy. Pierwszym z nich jest wpłata partycypacji1 w wysokości 30% realizacji inwestycji. Ta część wpłacana jest w momencie przystąpienia do programu. Przed zawarciem umowy najmu wymagana jest również wpłata kaucji2 w wysokości 3-krotności czynszu (Zobacz także W którym momencie wpłaca się kaucję i partycypację?) Następnie w ramach comiesięcznego czynszu3 mieszkaniec spłaca część ceny najmowanego mieszkania. Jej wielkość jest uzależniona od okresu obowiązywania umowy najmu (dłuższy najem = więcej wpłaconych w tym etapie środków). Ostatnia wpłata następuje w momencie wykupu mieszkania4, a jej wysokość jest zależna od okresu, w którym uczestnik programu zdecyduje się na wykup, a także cen gruntu w danym roku.

Zatem na cenę Twojego przyszłego mieszkania składają się:

partycypacja wraz z kaucją + środki spłacone w czynszu + środki wpłacane w momencie wykupu mieszkania (tzn. pozostała część ceny mieszkania, udział w gruncie, opłaty dodatkowe)

Dlaczego cały proces został podzielony aż na 3 etapy?

Dzięki podzieleniu spłaty na trzy elementy możliwe było obniżenie wysokości partycypacji w kosztach realizacji inwestycji z 50 do 30%. Skutkuje to większą dostępnością programu dla ludzi o mniejszych dochodach.

Wszystkie etapy wykupu prezentuje poniższa infografika.

 

Pamiętaj również o tym, że:

 • aby wziąć udział w programie nie musisz mieć zdolności kredytowej wymaganej dla kredytu hipotecznego,
 • to my zaciągamy kredyt w banku na budowę Twojego przyszłego mieszkania dlatego nie musisz martwić się wieloletnim zobowiązaniem kredytowym,
 • w każdej chwili możesz zrezygnować z uczestnictwa i odzyskać wpłacone środki,
 • nasze inwestycje realizujemy w standardzie „pod klucz” (gotowe do umeblowania i zamieszkania), dlatego nie musisz zabezpieczać środków potrzebnych na wykończenie mieszkania, jak ma to miejsce w przypadku kupna mieszkania od dewelopera,
 • przystępując do programu otrzymasz od nas gwarancję prawa wykupu najmowanego lokalu. Potwierdzi to stosowny zapis w umowie najmu.

1, 2, 3, 4 Planowane kwoty partycypacji, kaucji, czynszu oraz wykupu mieszkania dla lokali realizowanych w poszczególnych etapach zostaną określone po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę danego etapu.


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Czy zapisując się na mieszkanie, muszę przygotować się na jakąś wpłatę?

Przy składaniu wniosku PTBS nie pobiera żadnych opłat. Złożenie wniosku nie jest też zobowiązaniem do objęcia mieszkania.


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
W jakim terminie można składać wnioski?

Uzupełniający nabór wniosków do programu „Najem z dojściem do własności” rozpocznie się 8 marca 2021 r. i potrwa do 31 marca 2021 r.

 


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Czy o przyznaniu mieszkania decyduje kolejność złożenia wniosku?

Zasady przydziału lokali mieszkalnych zostały określone w Regulaminie programu opracowanym we współpracy z Radnymi Miasta Poznania. Wprowadzony został system punktowy np. za opłacanie podatku dochodowego w Poznaniu czy za ilość dzieci. W takim przypadku pierwszeństwo będą miały osoby, które otrzymają największą liczbę punktów, a spośród osób o tej samej ilości punktów – pierwszeństwo będą miały osoby, które wcześniej złożyły wniosek.

Oto punktacja:

 • za lokal w zasobach komunalnych Miasta Poznania, który zostanie pozostawiony do dyspozycji Miasta – 9 pkt;
 • za lokal znajdujący się w budynku położonym na nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji celu publicznego i pozostawi ten lokal do dyspozycji Miasta – 9 pkt;
 • za oczekiwanie na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego prowadzonej przez Miasto Poznań – 5 pkt;
 • za uprawnienie do lokalu socjalnego przyznane wyrokiem sądu – 4 pkt;
 • za lokal w zasobach PTBS, który zostanie pozostawiony do dyspozycji PTBS – 3 pkt;
 • dla osób ubiegających się w 2016 roku o pomoc mieszkaniową Miasta Poznania w przypadku braku ich uwzględnienia na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, pomimo spełnienia kryterium dochodowego – 2 pkt;
 • za lokal mieszkalny w budynku o nieuregulowanym stanie prawnym pozostawiony do dyspozycji MPGM – 1 pkt;
 • za rozliczanie podatku dochodowego w Poznaniu – 1 pkt;
 • za ilość dzieci:
  • jedno dziecko – 1 pkt;
  • od 2 do 3 dzieci – 2 pkt;
  • powyżej 3 dzieci – 3 pkt.

WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Czy program „Najem z dojściem do własności” jest powiązany z rządowym programem „Mieszkanie+”?

Program „Najem z dojściem do własności” nie jest powiązany z rządowym programem Mieszkanie +. Jest to inicjatywa przygotowana i wdrażana przez PTBS z udziałem Urzędu Miasta Poznania i Rady Miasta. Niemniej wpisuje się w przyjęty przez Rząd plan budowy mieszkań o umiarkowanym czynszu.


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Zajmuję lokal komunalny/miejski. Czy mogę ubiegać się o mieszkanie w PTBS?

Osoby zajmujące lokal komunalny/miejski mogą ubiegać się o mieszkanie w PTBS. Ponadto – jeżeli zobowiążą się do oddania tego lokalu do dyspozycji Miasta – mogą uzyskać dodatkowe punkty, które w zdecydowany sposób zwiększają szanse na otrzymanie mieszkania w PTBS. Zasady przyznawania punktacji zostały opisane w pytaniu „Czy o przyznaniu mieszkania decyduje kolejność złożenia wniosku?”.


WRÓĆ DO FAQ

16
kwiecień 2018
Jakie kryteria należy spełnić, aby móc przystąpić do programu „Najem z dojściem do własności”?

Program jest skierowany do osób, które:

 • Na dzień złożenia wniosku nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (tzn. prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowy najmu) na terenie Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu – złożą oświadczenie, iż do dnia podpisania z PTBS umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędą się tytułu prawnego do dotychczasowego lokalu.
 • spełniają kryteria w zakresie wysokości dochodu*, które zostały podane w tabeli poniżej:
Ilość osób zamieszkujących Miesięczny  dochód na osobę
MINIMALNY MAKSYMALNY
1 osoba 2 100,00 zł 6553,81 zł
2 osoby 1 500,00 zł 4915,36 zł
3 osoby 1 500,00 zł 4005,11 zł
4 osoby 1 500,00 zł 3549,98 zł
5 osób 1 500,00 zł 3276,90 zł

 

*) dochódprzychód uczestnika po odliczeniu kosztów jego uzyskania oraz po odliczeniu składek na świadczenia społeczne.
Dowiedz się więcej o zasadach ustalania dochodu.

 • rozliczają lub zadeklarują rozliczanie się z podatku dochodowego w Poznaniu.

Szczegółowe kryteria przydziału mieszkań dostępnych w programie „Najem z dojściem do własności” określa Regulamin programu.


WRÓĆ DO FAQ

1 2 3

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl