czerwiec

2021

15

Deklaracja Dostępności

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Deklaracja Dostępności strony internetowej Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.


Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-28.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-06-28.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • nie wszędzie zapewniono alternatywę w postaci tekstu dla treści nietekstowej,
  • nie w pełni zapewniono możliwość adaptacji treści,
  • w wersji kontrastowej strony występują błędy w zakresie użycia koloru i kontrastu w niektórych elementach,
  • występują błędy w obszarze dostępności do wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
  • brak funkcji zatrzymania (pauza) slajdera i karuzeli ze zdjęciami,
  • występują utrudnienia w nawigowaniu,
  • nie wszędzie zastosowano etykiety lub instrukcje do formularzy,
  • strona nie jest kompatybilna z programami wspomagającymi użytkowników,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

Serwis spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA w: 57% (na podstawie badania jednej z podstron serwisu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20 i aktualizowano dnia: 2021-06-21

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny oraz audytu zewnętrznego (audytor: Fundacja Widzialni).
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta bok@ptbs.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 61 850 83 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Spółki Poznańskie TBS sp. z o.o. mieści się w parterze budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Konfederackiej 4 w Poznaniu. Główne wejście, oznaczone jako Biuro Zarządu, znajduje się w połowie długości budynku (5 drzwi od strony ul. Grunwaldzkiej). Na wprost od wejścia znajduje się sekretariat Spółki.

Biuro Obsługi Klienta PTBS znajduje się w sąsiedniej części budynku, w pokoju nr 13. Aby się do niego udać, należy: wejść do wspólnej klatki schodowej (6 drzwi od strony ul. Grunwaldzkiej), następnie skierować się do drzwi znajdujących się po lewej stronie korytarza. Po ich przekroczeniu znajdujemy się w poczekalni dla klientów PTBS. Wejście do pokoju nr 13 znajduje się z prawej strony poczekalni.

Stosowne oznaczenia znajdują się nad lub obok wejść do poszczególnych biur Spółki. Wszystkie pomieszczenia znajdują się w parterze i są wolne od przeszkód takich jak schody i wysokie progi.

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono na ogólnodostępnym parkingu umiejscowionym na wewnętrznym dziedzińcu. Najkrótsza droga z parkingu do wejścia prowadzi przez przejście znajdujące się w połowie długości budynku, w którym mieści się siedziba Spółki.