maj

2020

12

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZLICZENIA MEDIÓW ZA ROK 2019 – NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków (dalej także jako „media”) za rok rozliczeniowy 2019 kierowanymi przez najemców lokali mieszkalnych objętych programem „Najem z dojściem do własności”, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (dalej także jako „Spółka” lub „PTBS”) pragnie wyjaśnić, iż:

  • rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków odbywa się raz w roku, po zakończeniu danego roku rozliczeniowego, tożsamego z rokiem kalendarzowym. W związku z powyższym bieżące rozliczenie mediów dotyczy roku rozliczeniowego liczonego począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wskazanego na Państwa indywidualnych kontach w platformie eBOK – pozycja rozliczenie C.O.; C.W.U.; Z.W.U.
  • okres rozliczeniowy w przypadku nowo zasiedlonych budynków obowiązuje od dnia przyłączenia węzła ciepła do sieci ciepłowniczej, do końca roku kalendarzowego. W przypadku lokali realizowanych w programie „Najem z dojściem do własności” przyłączenie węzłów nastąpiło w dniu 25.09.19 r.
  • okres użytkowania liczony jest od dnia podpisania przez najemcę protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzenia stanu liczników i odebrania kluczy do lokalu. Informację o okresie rozliczeniowym oraz okresie użytkowania najmowanego lokalu znajdą Państwo na kartach rozliczeń indywidualnych dostarczonych do Państwa skrzynek pocztowych, które dostępne są również w systemie eBOK.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, iż bieżące rozliczenie mediów dla osiedla przy ul. Żołnierzy Wyklętych – Elżbiety Zawackiej obejmuje wyłącznie okres użytkowania danego lokalu mieszkalnego przez jego najemców tj. po indywidualnym zasiedleniu mieszkania. Kosztami zużycia mediów, powstałymi na etapie budowy osiedla, został obciążony wykonawca inwestycji, a następnie ujęto je w partycypacji. Koszty te nie są przedmiotem bieżących rozliczeń mediów.

Ponadto pragniemy poinformować, iż budynki przy ulicach Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej zostały zasiedlone w IV kwartale 2019 r., tj. bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu grzewczego. W związku z powyższym na Państwa indywidualnych kontach nie zostały zebrane zaliczki z miesięcy poprzedzających okres grzewczy, pozwalające na obniżenie kosztów C.O., które wystąpiły w okresie listopad-grudzień. W konsekwencji w bieżących rozrachunkach wystąpiły dopłaty na pokrycie rzeczywistych kosztów centralnego ogrzewania.

Podstawą rozliczenia mediów na rzecz najemcy jest odczyt z jego indywidualnych liczników. Na całkowity koszt rozliczenia opłaty za poszczególne media składają się również inne koszty. Poniżej przekazujemy informację dotyczącą poszczególnych składowych opłat za media.

1) Centralne ogrzewanie

Na całkowitą opłatę za energię cieplną składają się następujące koszty:

  • koszty zmienne (zużycia) według jednostki GJ odczytane z licznika indywidualnie, dla każdego lokalu mieszkalnego,
  • koszty stałe, które stanowią opłaty za: abonament, zamówioną moc cieplną, usługi przesyłowe i nośniki ciepła, obsługę inkasencką liczników ciepła,
  • koszt wspólny wynikający z korzystania przez najemcę z części wspólnych budynku tj. klatka schodowa, pomieszczenia techniczne itp. Koszt ten stanowi różnicę pomiędzy odczytem zużycia ciepła z licznika głównego danego węzła cieplnego a sumą zużycia ciepła wszystkich lokali mieszkalnych przypisanych do danego węzła. Koszt ten przypisywany jest w zależności od metrażu do każdego lokalu mieszkalnego.

Wyżej wymienione koszty stanowią koszt całkowity opłaty za energię cieplną.

2) Ciepła woda użytkowa

Na całkowitą opłatę za ciepłą wodę użytkową składają się następujące koszty:

  • koszt za 1 m3 zimnej wody rozliczany indywidualnie z odczytu licznika dla danego lokalu mieszkalnego,
  • koszt podgrzania 1m3 zimnej wody, wyliczany na podstawie kosztów całkowitych podgrzania zimnej wody dla danego węzła ciepła i przypisywany  zgodnie z odczytem licznika ciepłej wody indywidualnie dla danego lokalu mieszkalnego,
  • koszt wspólny zimnej wody związany jest z utrzymaniem części wspólnych ogólnodostępnych nieruchomości. Koszt ten stanowi różnicę pomiędzy odczytem zużycia zimnej wody z licznika głównego danego węzła a sumą zużycia zimnej wody wszystkich lokali mieszkalnych przypisanych do tego węzła. Koszt ten dzielony jest proporcjonalnie dla każdego lokalu w tej samej wysokości na danym węźle.

Ponadto informujemy, iż wysokość opłat zaliczkowych na nowy sezon ustalana jest na podstawie średniego zużycia miesięcznego w poprzednim okresie rozliczeniowym indywidualnie dla każdego lokalu mieszkalnego oraz prognozowanego wzrostu cen. Aktualnie prognozowanie wzrostu cen ustalane jest w wysokości 5%. Dla budynków zlokalizowanych przy ulicach Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej, z uwagi na krótki okres użytkowania lokali w 2019 roku, prognozowane zaliczki nie odzwierciedlały faktycznego średniego całorocznego zużycia mediów, a prognozy przedpłat podane w kartach rozliczeń indywidualnych wyliczone zostały wyłączenie na podstawie indywidualnych okresów użytkowania.  Ewentualna zmiana zaliczek może nastąpić po otrzymaniu pisemnego wniosku użytkowania lokalu i będzie indywidualnie rozpatrywana przez PTBS.

W uzupełnieniu Spółka informuje, iż:

Jednocześnie informujemy, iż stawka czynszu dla lokali realizowanych w programie „Najem do własności” nie uległa zmianie i jak dotychczas wynosi 21,33 zł/m2.

W przypadku dalszych pytań dotyczących bieżących rozliczeń mediów prosimy o kierowanie ich pisemnie do Spółki na adres sekretariat@ptbs.pl