czerwiec

2020

29

Ogłoszenie: biegły rewident

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

RADA NADZORCZA POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

 1. Przedmiot ogłoszenia obejmuje badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-281 ul. Konfederacka 4, KRS nr 0000030524 (dalej „Spółka”) za lata 2020, 2021. Spółka dopuszcza możliwość przedłużenia umowy na kolejny dwuletni okres.
 2. Przyjmuje się następujące warunki wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki:
 • udokumentowana znajomość branży i problemów towarzystw budownictwa społecznego,
 • minimum pięcioletnie doświadczenie podmiotu lub osób wykonujących badanie w działalności audytorskiej,
 • udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów o sumie bilansowej powyżej 300.000.000,00 zł,
 • gotowość rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego w październiku roku badanego, tak aby wstępne wyniki uzyskać do dnia 31.01.2021 r. i 31.01.2022 r., a zamknięcie ostateczne badania sprawozdania finansowego do dnia 31.03.2021 r. i 31.03.2022 r.,
 • wykonanie w ramach umowy, weryfikacji poprawności kalkulacji wskaźników określonych w umowie kredytowej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wyliczonych na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego,
 • wykonanie w ramach umowy, potwierdzenia raportu audytora w odniesieniu do zweryfikowanych sprawozdań, w których uznano za konieczne dokonanie sprostowania nieistotnych błędów,
 • wykonanie aktualizacji raportu audytora w odniesieniu do zweryfikowanych sprawozdań, z uwagi na ujawnienie zdarzeń istotnych po dacie sporządzenia sprawozdań i ich zweryfikowania przez audytora, a przed datą ostatecznego zatwierdzenia. Koszt aktualizacji przy umowie zawartej na dwuletni okres,
 • kompletność/zgodność przedłożonej oferty z treścią zaproszenia PTBS do składania ofert,
 • gotowość spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą zarówno na etapie badania wstępnego jak i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
 • gotowość spotkań informacyjnych ze Wspólnikami zarówno na etapie badania wstępnego jak i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.

Kryteria:

 • koszt wykonania badania sprawozdania finansowego przy umowie zawartej na dwuletni okres,
 • koszt wykonania badania przy umowie zawartej na kolejny dwuletni okres.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w terminie do dnia 31.07.2020 r. Ofertę w formie pisemnej należy przesłać na adres Spółki lub złożyć w sekretariacie, albo w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: sekretariat@ptbs.pl.

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.