październik

2021

12

Ogłoszenie dot. naboru wniosków do programu „POZnań i zamieszkaj”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO SPRAW LOKALOWYCH

ogłasza

nabór wniosków o najem lokalu w ramach Programu

„POZnań – i zamieszkaj”

Inwestycja realizowana przez PTBS sp. z o.o. w lokalizacji

  1. Literacka, Jana Wiencka i Adama Poszwińskiego na poznańskim Strzeszynie

Nabór będzie prowadzony

od 15 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: nabor_poznan@um.poznan.pl.

Skan podpisanego wniosku, wraz ze wszystkimi załącznikami, należy przesłać w 1 pliku w formacie .pdf.

Warunki uczestnictwa w programie:

  • średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekracza wyznaczonych limitów dochodowych *
  • brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu, wyzbycie się go do dnia podpisania umowy najmu z PTBS. Warunek ten zobowiązane są spełniać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkania

Warunki najmu:

  • okres umowy najmu – 15 lat z możliwością przedłużenia
  • czynsz najmu – nieprzekraczający 18 zł/m2
  • wysokość partycypacji w kosztach budowy lokalu – nie więcej niż 20%
  • wysokość kaucji zabezpieczającej – 6-krotność miesięcznego czynszu najmu

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz wniosku
  • załączone do wniosku dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w programie oraz potwierdzające kryteria pierwszeństwa

 

*Szczegółowe informacje, w tym limity dochodowe, wniosek do pobrania oraz Regulamin Programu „POZnań – i zamieszkaj” dostępne są na stronie internetowej www.bip.poznan.pl, www.poznan.pl/sprawylokalowe i www.ptbs.pl. Informacja telefoniczna pod nr tel. 61 646 33 44 oraz 61 850 83 35/37.

 

Wnioski złożone po terminie nie będą brały udziału w naborze do Programu.

 

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.