Propozycja PTBS sp. z o.o. skierowana do przedsiębiorców mających problemy finansowe w wyniku wprowadzonych obostrzeń związanych z COVID-19


W wyniku trwającego stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem COVID-19 oraz w związku z ustanowieniem dodatkowych ograniczeń dla strefy czerwonej, mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą  przez najemców  lokali użytkowych w zasobach stanowiących własność Spółki, Zarząd spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konfederackiej 4 w Poznaniu kieruje do przedsiębiorców mających problemy finansowe w wyniku wprowadzonych obostrzeń związanych z COVID-19 następującą propozycję:

 

Propozycja Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. skierowana do  przedsiębiorców mających problemy finansowe w wyniku wprowadzonych obostrzeń związanych z COVID-19

Rozwiązanie proponowane przez Spółkę Poznańskie TBS Sp. z o.o. (dalej „PTBS”, „Spółka”) ma na celu czasowe ograniczenie zobowiązań czynszowych najemców PTBS i skierowane jest do firm, które w zawiązku z trwającym stanem epidemii oraz wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń dla strefy czerwonej, zostały objęte ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zarząd Spółki w porozumieniu z Właścicielem tj. Miastem Poznań, dopuszcza możliwość obniżenia o 25% dotychczasowej stawki czynszu od dnia 17 października, czyli od daty wprowadzenia czerwonej strefy w Poznaniu, do końca 2020 roku.

Obniżka nie obejmuje opłat za świadczenia dodatkowe (media).

Poniżej podajemy rodzaje działalności objęte częściowym i czasowym umniejszeniem opłat czynszowych:

  1. Biura podróży
  2. Działalność związana z opieką nad dziećmi i edukacją dzieci i dorosłych.

Powyższe wsparcie udzielane będzie najemcom lokali użytkowych, którzy złożą do Spółki następujące dokumenty:

Wnioski o zmianę warunków płatności mogą składać najemcy lokali użytkowych, o ile:

  1. na dzień 30 września 2020 r. nie posiadali zaległości w płatnościach czynszu, przy czym nie będą brane pod uwagę zaległości w płatnościach za media wynikające ze złożonych reklamacji itp.
  2. złożą oświadczenie, że w relacji do miesięcy: wrzesień 2020/październik 2020 lub październik 2019/październik 2020 uzyskali o co najmniej 25% niższe przychody,
  3. złożą oświadczenie, że za rok 2019 i 2020 rozliczają podatek dochodowy na terenie Miasta Poznania.

Warunkiem zmiany zasad płatności czynszu najmu jest zawarcie Porozumienia do umowy najmu ustalającego nowe warunki płatności należności czynszowych. Porozumienie do umowy zostanie wysłane do najemcy drogą elektroniczną, a po podpisaniu przez najemcę odesłane do Spółki w ten sam sposób lub pocztą tradycyjną.

W załączeniu przekazujemy Państwu wniosek, z prośbą o jego uzupełnienie, wydrukowanie i przesłanie podpisanego skanu (zdjęcia) na adres mailowy: sekretariat@ptbs.pl.

Wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółki: ul. Konfederacka 4, 61-281 Poznań. Należy jednak pamiętać, że przesłanie wniosku tą drogą znacznie wydłuży proces jego rozpatrywania.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że z uwagi na konieczność zachowania płynności finansowej PTBS,  regulowania zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych wynikających z obowiązku spłaty kredytów, dostarczania wody, gazu, energii cieplnej i elektrycznej, przeglądów wymaganych prawem, podatków, ubezpieczeń i wielu innych, całkowite zwolnienie z czynszu nie jest możliwe.

POBIERZ WNIOSEK ORAZ OŚWIADCZENIE I POROZUMIENIE