kwiecień

2020

15

PROPOZYCJE PTBS SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW MAJĄCYCH PROBLEMY FINANSOWE W WYNIKU OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Rozwiązania zaproponowane przez spółkę Poznańskie TBS sp. z o.o. (dalej „PTBS”, „Spółka”) mają na celu czasowe ograniczenie zobowiązań czynszowych najemców PTBS i skierowane są do firm, które w zawiązku z ogłoszonym stanem epidemii zanotowały rzeczywisty spadek przychodów z działalności.

Zarząd Spółki w porozumieniu z Właścicielem tj. Miastem Poznań, w celu ochrony najemców lokali użytkowych przed negatywnymi skutkami finansowymi wywołanymi ogłoszonym stanem epidemii, proponuje następujące rozwiązania:

1) możliwość obniżenia o 50 proc. dotychczasowego czynszu najmu na okres 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.);

2) drugie 50 % opłat czynszowych w ww. okresie będzie można „pożyczyć” z kaucji, którą najemca wpłacił przy zawieraniu umowy najmu lokalu. Uzupełnienie kaucji będzie wymagane do dnia 30 kwietnia 2021 roku;

3) zaprzestanie naliczania zaliczek na poczet opłat za media tj. woda zimna i ciepła, centralne ogrzewanie przez okres 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.);

4) opłaty za śmieci będą wymagane tylko w przypadku faktycznego prowadzenia (wykonywania) w ww. okresie działalności w lokalu, co należy wyraźnie zaznaczyć we wniosku.  

Powyższe wsparcie udzielane będzie najemcom lokali użytkowych, którzy złożą do Spółki następujące dokumenty:

  • wniosek o zmianę warunków płatności czynszu i zaliczenia kaucji na poczet czynszu,
  • oświadczenie.

Wnioski o zmianę warunków płatności/zaliczenie wpłaconej przy zawarciu umowy najmu lokalu kaucji zabezpieczającej na poczet czynszu najmu mogą składać najemcy lokali użytkowych, o ile:

  1. na dzień 31 marca 2020 r. nie posiadali zaległości w płatnościach czynszu, przy czym nie będą brane pod uwagę zaległości w płatnościach za media wynikające ze złożonych reklamacji itp.
  2. złożą oświadczenie, że w relacji do miesięcy: grudzień 2019, styczeń i luty 2020 roku w stosunku do miesiąca marca 2020 r. uzyskali o co najmniej 25 % niższe przychody,
  3. złożą oświadczenie, że za rok 2019 i 2020 rozliczają podatek dochodowy na terenie Miasta Poznania.

Warunkiem zmiany warunków płatności czynszu najmu jest zawarcie Porozumienia do umowy najmu ustalającego nowe warunki płatności należności czynszowych. Porozumienie do umowy zostanie wysłane do najemcy drogą elektroniczną, a po podpisaniu przez najemcę odesłane do Spółki w ten sam sposób lub pocztą tradycyjną.

Wniosek najemcy lokalu użytkowego może obejmować zmianę zasad płatności należności czynszowych i opłat niezależnych od PTBS określonych w pkt. 1) – 4) powyżej łącznie lub indywidualnie według wyboru najemcy.

Przedsiębiorcy, którzy nie spełnią warunku niezalegania w płatnościach względem Spółki na dzień 31 marca 2020 roku, będą mogli skorzystać z odroczenia terminu płatności zaległości w płatnościach czynszu lub rozłożenia ich na raty na podstawie indywidualnego porozumienia ze Spółką lub renegocjacji (aneksowania) już zawartego porozumienia.

W załączeniu przekazujemy Państwu wniosek, z prośbą o jego uzupełnienie, wydrukowanie i przesłanie podpisanego skanu (zdjęcia) na adres mailowy: sekretariat@ptbs.pl

Wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółki: ul. Konfederacka 4, 61-281 Poznań. Należy jednak pamiętać, że przesłanie wniosku tą drogą znacznie wydłuży proces jego rozpatrywania.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że z uwagi na konieczność zachowania płynności finansowej PTBS, regulowania zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych wynikających z obowiązku spłaty kredytów, dostarczania wody, gazu, energii cieplnej i elektrycznej, przeglądów wymaganych prawem, podatków, ubezpieczeń i wielu innych, całkowite zwolnienie z czynszu nie jest możliwe.

POBIERZ WNIOSEK ORAZ OŚWIADCZENIE