maj

2024

27

Szanowni Najemcy,

Zarząd Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. informuje, iż
w dniu 15 maja br. złożony został przez Spółkę wniosek o zawieszenie spłaty kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2023 r. poz. 414 i 1723), która weszła w życie w dniu 15 maja br., w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do BGK, Spółka ma obowiązek poinformowania o tym Najemców.

W świetle obowiązujących przepisów prawa w 2024 r. istnieje możliwość zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres 4 miesięcy.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na spłatę kredytów w związku z uzyskaniem „wakacji kredytowych” została ujęta w kalkulacji stawki czynszu zasobów KFM na 2024 r., o czym Spółka informowała Państwa zarówno na stronie internetowej, jak i indywidualnymi pismami.

Jednocześnie informujemy, iż w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 2024 r., wysokość stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych wybudowanych
z wykorzystaniem finansowania środkami zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, z wyjątkiem opłat na pokrycie kosztów niezależnych, przypadających na najemców, nie może przekroczyć wysokości tych stawek lub opłat obowiązujących w dniu 31 grudnia 2023 r.