Gospodarka Odpadami

ZM GOAP


Ogólne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ZM GOAP

 

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” został powołany w 2010 roku przez Miasto Poznań i dziewięć podpoznańskich gmin: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Swarzędz oraz Gminę Suchy Las (członek ZM GOAP do dnia 31 grudnia 2013 r.) w celu wdrożenia spójnej, regionalnej polityki gospodarowania odpadami komunalnymi. Jego Statut został zarejestrowany 30 września 2010 r. Pierwotnie teren Związku był podzielony na 23 sektory, po wystąpieniu Gminy Suchy Las pozostało ich 22.

Od stycznia 2018 roku Związek podzielono na 15 sektorów odbioru odpadów komunalnych, z których 7 znajduje się na terenie Miasta Poznania, a pozostała część stanowi obszar gmin członków ZM „GOAP”.

Na mocy Statutu Związek został powołany do zorganizowania i zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi dla wszystkich gmin i Miasta Poznania, w tym m.in. do zorganizowania i kontroli odbioru i zagospodarowana odpadów komunalnych, organizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dnia 20 grudnia 2017 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przyjęło dwie aktualizacje aktów prawa miejscowego, tzn.:

 • Uchwałę Nr XXXV/208/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, czyli dokument, który określa ogólne zasady gospodarki odpadami na terenie Związku (treść Uchwały – kliknij);
 • Uchwałę Nr XXXV/209/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli dokument, który określa co Związek zapewnia w ramach wnoszonej opłaty oraz jakie są obowiązki zarówno ZM GOAP jak i właścicieli nieruchomości. (treść Uchwały – kliknij)

 

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” odbywa się będzie zgodnie z zapisami ww. aktów prawa miejscowego, oznacza to między innymi, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zapewnia:

 • wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów, z wyjątkiem pojemników do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, pojemników podziemnych i prasokontenerów;
 • odbiór odpadów problemowych: z nieruchomości jednorodzinnych oraz ROD dwa razy w roku natomiast z nieruchomości wielorodzinnych raz w miesiącu;
 • utrzymanie pojemników, w które wyposaży właścicieli nieruchomości we właściwym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym (mycie pojemników raz w roku);
 • wyposażenie wszystkich pojemników w transpondery, tzw. chipy zgodne z technologią RFID oraz naklejki.

Dodatkowo właściciele nieruchomości mogą oddawać odpady do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK).

Więcej informacji dostępnych na www.goap.org.pl


ZASADY ODBIORU ODPADÓW BIO I ZIELONYCH

ZASADY ODBIORU ODPADÓW PROBLEMOWYCH

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW

01
Jak poprawnie segregować odpady komunalne?
Ostatnia aktualizacja 15.05.2020
Pobierz
02
Jak segregować odpady komunalne na terenie ZM GOAP?
Ostatnia aktualizacja 15.05.2020
Pobierz
03
Aplikacja mobila Wywozik
Ostatnia aktualizacja 15.05.2020
Pobierz
04
Bioodpady
Ostatnia aktualizacja 15.05.2020
Pobierz
05
ЩО КУДИ КЛАСТИ?
Ostatnia aktualizacja 15.05.2020
Pobierz
06
Kolorowanka z zadaniami
Ostatnia aktualizacja 15.05.2020
Pobierz

KONTAKT


Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

61 624 22 22, 61 646 74 01

bok@goap.org.pl

 

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl