Organy i dane
Spółki

Dane


Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu

ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań
Telefon: +48 61 850 83 21
Fax: +48 61 852 31 24

KRS 0000030524    REGON 630682977    NIP 778-12-25-831

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Data założycielskiego aktu notarialnego Spółki: 22 maja 1995 roku. Data wpisu do rejestru handlowego: 13.06.1995 r. Uprawnienia do prowadzenia działalności w formule TBS: Decyzja Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.05.1996 r. Kapitał zakładowy: 96 158 500,00 złotych. KRS: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Organy


Zarząd

Prezes Zarządu – Andrzej Konieczny
Wiceprezes Zarządu – Bogna Narożna
(na zdjęciu)

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Magdalena Bejger
Wiceprzewodniczący – Michał Łakomski
Członek – Paweł Sendrowski
Członek – Aleksander Lisiecki
Sekretarz – Jolanta Jankowiak

Zgromadzenie Wspólników

Udziałowcem większościowym PTBS sp. z o.o. jest Miasto Poznań, które posiada 168 599 udziałów, co stanowi 99,9929% kapitału zakładowego.

 

Podstawy prawne


Podstawy prawne funkcjonowania Poznańskiego TBS sp. z o.o.:

Ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 09, poz. 43, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

Umowa Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu – tekst jednolity z dnia 11 maja 2017 r.