Mieszkania
w systemie TBS


Obecnie PTBS nie prowadzi naboru wniosków na mieszkania w klasycznym systemie TBS. Ostatni nabór zakończył się w 14 grudnia 2017 r.

Aktualnie lista oczekujących na przydział mieszkania z zasobów PTBS obejmuje 279 osób.

 

Poniżej znajdą Państwo ogólne zasady ubiegania się o przydział mieszkania z zasobów Poznańskiego TBS.

Zasady


Ogólne zasady ubiegania się o przydział mieszkania z zasobów Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobów Poznańskiego TBS muszą spełnić poniższe warunki:

1) nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie tej samej miejscowości. Przez tytuł prawny należy rozumieć prawo własności lokalu (domu, mieszkania), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego. Warunek odnosi się do wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym PTBS. W przypadku gdy osoba ubiegająca się posiada w/w prawo, oświadcza, iż najpóźniej do dnia poprzedzającego objęcie lokalu w PTBS wyzbędzie się w/w prawa,

2) muszą posiadać stałe źródło dochodów,

3) suma przeciętnych miesięcznych dochodów* uzyskiwanych przez osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym PTBS (czyli członków gospodarstwa domowego) nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum.

Szczegóły


Liczba osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania Kwota dochodu maksimum na osobę
1 5789,38 zł
2 4342,03 zł
3 3537,95 zł
4 3135,91 zł
5 2894,69 zł
6 2733,87 zł

*Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Wnioski wraz z deklaracją o dochodach oraz oświadczeniem o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy Poznań, złożone przez osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobów PTBS rozpatrywane są na posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej.

Zapisy ustawy nie stanowią o dolnych granicach dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, niemniej jednak Komisja ds. przydziału mieszkań z zasobów PTBS sp. z o.o. analizuje wysokość dochodów potencjalnego najemcy pod kątem możliwości regularnego opłacania czynszu i innych kosztów eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z zajmowanego lokalu oraz możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych rodziny.

Newsletter


Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszą ofertą!
Jeśli link potwierdzający zapis do newslettera nie zadziała, nie martw się. Zrobimy to za Ciebie.

Kontakt


Biuro Obsługi Klienta

ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

61 646 33 44 lub 61 850 83 35/37/47

bok@ptbs.pl