Kontakt

Dane kontaktowe


Siedziba

 
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Konfederacka 4,
60-281 Poznań
+48 61 850 83 21

Biuro obsługi klienta i sprzedaży

Konfederacka 4,
60-281 Poznań
61 850 83 35/37

Dział czynszów

+48 61 850 83 23/24/29

Dział windykacji

+48 61 850 83 45

 

Godziny pracy

SEKRETARIAT
DZIAŁ CZYNSZÓW
DZIAŁ WINDYKACJI
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00
BIURO OBSŁUGI
KLIENTA I SPRZEDAŻY
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek - Piątek
8:00 - 16:00
 
Poznańskie TBS sp. z o.o.
Konfederacka 4, 60-281 Poznań
+48 61 850 83 21

Administratorzy


Skontaktuj się z administratorem swojego osiedla.

01
Mateusz Piechowiak
Osiedle Murawa – Słowiańska – Hercena
61 850 83 01 / 605 821 222
02
Grzegorz Rodziejczak
Osiedle Sikorskiego – Robocza
61 850 83 06 / 609 492 602
03
Tomasz Henklewski
Osiedla: Szyperska – Piaskowa, Żołnierzy Wyklętych – E. Zawackiej
61 850 83 03 / 609 477 057
04
Małgorzata Beszterda
Osiedla: Palacza 3, 3 A, 5, 5 A – Kosynierska – Górczyńska, ul. Konfederacka 4, ul. Grabowa 22A–C
61 850 83 05 / 605 306 466
05
Ewa Reluga-Kiczmach
Osiedle Folwarczna
61 850 83 02 / 663 888 774
06
Lidia Walkowiak
Osiedla: Palacza 134, 136, 138, 140, 140 A – Program Absolwent, Suwalska, Naramowicka, Drewlańska, Moniki Cegłowskiej 10-22 (klasyczny system TBS)
61 850 83 17 / 791 140 700
07
Roman Pieniak
Osiedla: Milczańska – Bobrzańska, Katowicka 9A–C, Katowicka 11A–E, Moniki Cegłowskiej 1-7 (Program Najem z dojściem do własności)
61 850 83 04 / 660 412 101

Napisz do nas

  INFORMACJA

  Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

  PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

  Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

   

  1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

  Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

   

  2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

  Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

  1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
  2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
  3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
   • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
   • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
    • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
    • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
  4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
  5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

  We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

   

  3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

  Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

   

  4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

  Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

  Państwa dane przekazujemy:

  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
   • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
   • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
   • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
  2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
   • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
   • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

   

  5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

  Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

   

  6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

   

  7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

  Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

  1. sprostowanie (poprawienie) danych;
  2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
  3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
  5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

  Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

  Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

   

  8. PRAWO DO SPRZECIWU

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

  1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
  2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   

  9. ZGODA

  Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

   

  10. SKARGA

  Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

   

  11. KONTAKT  Z NAMI

  Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl