sierpień

2019

27

Informacja dotycząca zmian zasad cedowania praw i obowiązków z umów partycypacji

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

W dniu 15 sierpnia 2019 r. weszła w życie zmiana przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (dalej „ustawa o TBS”) w zakresie cedowania praw i obowiązków z umów partycypacji, w tym umów zawartych przed dniem 15 sierpnia 2019 r.

Oznacza to, że zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 5 ustawy o TBS osoba fizyczna, która zawarła z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, nie może bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz wskazanego przez siebie najemcy.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o TBS dotychczasowi partycypanci nie będą mogli dokonywać cesji praw i obowiązków z umów partycypacji bez zgody Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (dalej także „Spółka” lub „PTBS”), pomimo że zawarta przez tych partycypantów umowa partycypacji nie zawiera ograniczenia cesji.

PTBS wskazuje, iż partycypanci mogą występować do Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie cesji praw i obowiązków z umów partycypacji, przy czym zgoda taka będzie udzielana na zasadach wynikających z regulaminów wewnętrznych Spółki dotyczących właściwego ze względu na lokalizację lokalu zasobu mieszkaniowego uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników PTBS.