Aktualności


10
Sierpień 2020
Oferta pracy: pracownik ds. archiwizacji i obsługi klienta

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

Zatrudni na zastępstwo na stanowisku:

PRACOWNIK DS. ARCHIWIZACJI I OBSŁUGI KLIENTA

Miejsce pracy: Poznań

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie min. średnie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w tym biegła znajomość Excela),
 • dokładność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, sumienność.

Osoby zainteresowane ofertą pracy w PTBS prosimy o wysłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 30 sierpnia 2020 roku na adres:

 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o

Konfederacka 4, 60-281 Poznań

lub

sekretariat@ptbs.pl

 

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcie procesu rekrutacji.

10
Sierpień 2020
Zamknięcie biur 14 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki Poznańskie TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 14 sierpnia br. (piątek) wszystkie biura Spółki będą nieczynne w związku z przypadającym na 15 sierpnia (sobota) dniem ustawowo wolnym od pracy.

Za utrudnienia przepraszamy.

09
Lipiec 2020
Informacja dla osób biorących udział w III naborze wniosków do programu „Najem z dojściem do własności”.

Biuro Obsługi Klienta obecnie wstępnie weryfikuje wnioski złożone w naborze do programu „Najem z dojściem do własności”. Po zakończeniu wstępnej weryfikacji przez BOK wnioski zostaną przedłożone Komisji Kwalifikacyjnej celem ostatecznej weryfikacji i ustalenia kolejności na Liście Mieszkaniowej. Orientacyjny termin ustalenia Listy Uczestników Programu to okres wrzesień – październik br. O wynikach naboru wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani mailowo lub pocztą tradycyjną (w zależności od wskazanej we wniosku formy) po zakończeniu prac Komisji.

30
Czerwiec 2020
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  drugie w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego za rok 2020

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  drugie w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego za rok 2020. Organizatorem Rankingu jest redakcja Strefy Gospodarki, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

W bieżącej edycji rankingu kapituła oceniała ponad czterdzieści aplikacji, które spłynęły do redakcji z całego kraju, decydując się ostatecznie na wyłonienie czołowej 10. najlepszych TBS-ów w Polsce. Poznański TBS po raz piąty zajmuje miejsce w czołówce rankingu.

Ranking ma na celu wyłonienie czołowych przedstawicieli tak ważnego dla każdego miasta organizmu, jakimi są TBS-y. Poza wyróżnieniem najlepszych Ranking ma przybliżyć czytelnikom Strefy Gospodarki i Dziennika Gazety Prawnej, opinii publicznej oraz internautom problematykę związaną z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym.

To najlepsza okazja dla branży mieszkaniowej i jej kluczowych przedstawicieli do pochwalenia się sukcesami. Ponowne zajęcie przez Poznańskie TBS miejsca w czołówce rankingu potwierdza jego pozycję lidera.

Gratulujemy pozostałym Laureatom.

Strefa Gospodarki: Ogólnopolski Ranking Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego za rok 2020

29
Czerwiec 2020
Ogłoszenie: biegły rewident

RADA NADZORCZA POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

 1. Przedmiot ogłoszenia obejmuje badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-281 ul. Konfederacka 4, KRS nr 0000030524 (dalej „Spółka”) za lata 2020, 2021. Spółka dopuszcza możliwość przedłużenia umowy na kolejny dwuletni okres.
 2. Przyjmuje się następujące warunki wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki:
 • udokumentowana znajomość branży i problemów towarzystw budownictwa społecznego,
 • minimum pięcioletnie doświadczenie podmiotu lub osób wykonujących badanie w działalności audytorskiej,
 • udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów o sumie bilansowej powyżej 300.000.000,00 zł,
 • gotowość rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego w październiku roku badanego, tak aby wstępne wyniki uzyskać do dnia 31.01.2021 r. i 31.01.2022 r., a zamknięcie ostateczne badania sprawozdania finansowego do dnia 31.03.2021 r. i 31.03.2022 r.,
 • wykonanie w ramach umowy, weryfikacji poprawności kalkulacji wskaźników określonych w umowie kredytowej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wyliczonych na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego,
 • wykonanie w ramach umowy, potwierdzenia raportu audytora w odniesieniu do zweryfikowanych sprawozdań, w których uznano za konieczne dokonanie sprostowania nieistotnych błędów,
 • wykonanie aktualizacji raportu audytora w odniesieniu do zweryfikowanych sprawozdań, z uwagi na ujawnienie zdarzeń istotnych po dacie sporządzenia sprawozdań i ich zweryfikowania przez audytora, a przed datą ostatecznego zatwierdzenia. Koszt aktualizacji przy umowie zawartej na dwuletni okres,
 • kompletność/zgodność przedłożonej oferty z treścią zaproszenia PTBS do składania ofert,
 • gotowość spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą zarówno na etapie badania wstępnego jak i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
 • gotowość spotkań informacyjnych ze Wspólnikami zarówno na etapie badania wstępnego jak i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.

Kryteria:

 • koszt wykonania badania sprawozdania finansowego przy umowie zawartej na dwuletni okres,
 • koszt wykonania badania przy umowie zawartej na kolejny dwuletni okres.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w terminie do dnia 31.07.2020 r. Ofertę w formie pisemnej należy przesłać na adres Spółki lub złożyć w sekretariacie, albo w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: sekretariat@ptbs.pl.

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

24
Czerwiec 2020
Place zabaw – informacja dla mieszkańców

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z .o.o. poniżej przedstawia wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw ogłoszone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci i dorosłych korzystających z placów zabaw i siłowni poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że zmuszeni jesteśmy czasowo zamknąć place zabaw i siłownie.

W trakcie wyłączenia z użytkowania urządzeń o których mowa powyżej PTBS dokonana rozeznania możliwości udostępnienia placów zabaw i siłowni zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE DLA FUNKCJONOWANIA PLACÓW ZABAW (ZLOKALIZOWANYCH NA OTWARTYM POWIETRZU) W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 W POLSCE 16.06.2020

 

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw[1].
 6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
 10. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego. Wykaz produktów biobójczych przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni zabawek znajduje się pod linkiem: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
 11. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu biobójczego, jak również niezbędnych czasów w zakresie samej dezynfekcji, czy konieczności przewietrzenia pomieszczenia po zastosowaniu produktu, w tym również konieczności odłożenia danego przedmiotu (zabawki) przed kolejnym użyciem należy szukać na oznakowaniu opakowania danego produktu biobójczego.
 12. Właściciel lub zarządca placu zabaw utrzymuje i użytkuje go zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez niedopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej[2].
 13. W przypadku korzystania z placów zabaw przez grupy zorganizowane (np. grupy żłobkowe/przedszkolne/wczesnoszkolne nieposiadające własnego terenu do rekreacji) zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw w regulaminie obiektu wskazał godziny użytkowania dedykowane tym grupom, wywieszając go w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń. Zaleca się korzystanie z placu zabaw przez dzieci z jednej grupy, środowiska.
 14. Właściciel lub zarządca placu zabaw zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu[3] m.in. poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, zależnie od wielkości obiektu i liczby przebywających osób.
 15. Właściciel lub zarządca placu zabaw monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw powinna odbywać się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób.
 16. W przypadku gdy na placu zabaw zlokalizowana jest piaskownica, właściciel lub zarządca zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia wymagań higienicznych poprzez:
 • ogradzanie terenów placów zabaw,
 • zasłanianie piaskownic na noc i w innych okresach, gdy nie jest użytkowana,
 • wymienianie piasku w piaskownicy co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego,
 • wymienianie piasku w piaskownicy każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych).
 1. Zaleca się (w miarę możliwości) wywieszanie na tablicy ogłoszeń przy placu zabaw ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, oraz numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na lokalizację placu zabaw, w tym również do służb medycznych.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

[1] https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

[2] art. 61 ustawy Prawo budowlane https://www.arslege.pl/obowiazki-wlasciciela-lub-zarzadcy-przy-utrzymywaniu-obiektu/k36/a8004/

[3] Art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi https://www.lexlege.pl/ustawa-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu-zakazen-i-chorob-zakaznych-u-ludzi/art-22/

 

 

02
Czerwiec 2020
Informacja dla osób biorących udział w III naborze wniosków

W celu dostosowania oferty najmu lokali PTBS do zmieniających się potrzeb rynku mieszkaniowego Zarząd Spółki dopuszcza możliwość zmiany planowanej formuły najmu dojściem do własności lokalu (program „Najem z dojściem do własności” realizowany na polu 7MW) na klasyczny najem w systemie TBS.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z:
Nabór trwa od 3 czerwca do 3 lipca 2020 r.
29
Maj 2020
1 czerwca 2020 roku Poznańskie TBS wznawia przyjęcia w Biurze Obsługi Klienta i pozostałych biurach Spółki

W trosce o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i naszych pracowników wszystkie osoby planujące odwiedzić Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego proszone są o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad:

 • W pomieszczeniu może przebywać tylko 1 osoba niebędąca pracownikiem Spółki – prosimy wchodzić pojedynczo,
 • przed wejściem konieczne będzie zasłonięcie nosa i ust,
 • wymagana jest dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek – płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu.

Wizyta w BOK nie wymaga rezerwacji terminu. W przypadku spotkań z pozostałymi pracownikami Spółki sugerujemy wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania. Aktualne dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.

Ponadto przypominamy że nasi pracownicy są do dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – zachęcamy do kontaktu w pierwszej kolejności właśnie tą drogą. Istnieje także możliwość pozostawienia korespondencji w zewnętrznej skrzynce, znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu.

Apelujemy do wszystkich klientów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – osoby, które ich nie zastosują, nie zostaną przyjęte.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

NABÓR DO PROGRAMU „NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI”

W związku z planowanym od 3 czerwca do 3 lipca br. naborem do programu „Najem z dojściem do własności” informujemy, że wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej lub pozostawiać je w skrzynce przed wejściem do Biura Zarządu. Więcej informacji o sposobach składania wniosków dostępnych tutaj.

29
Maj 2020
ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH III NABORU DO PROGRAMU „NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI”

W związku z planowanym od 3 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. naborem wniosków do programu „Najem z dojściem do własności” poniżej przedstawiamy zasady dotyczące przyjmowania i rejestrowania składanych wniosków:

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W tym wypadku należy przesłać skan podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji wniosku.

 • pocztą tradycyjną na adres Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

Wnioskodawcy, którzy będą chcieli złożyć wniosek osobiście, proszeni będą o pozostawienie kompletu dokumentów w zewnętrznej skrzynce PRASA, znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu. Skrzynka będzie opróżniana w 15-minutowych odstępach czasu.

 

REJESTRACJA WNIOSKÓW:

Rejestracja wniosków pierwszego dnia naboru rozpocznie się o godzinie 7.00.

Wnioski, które spłyną do Spółki przed tym terminem nie będą rejestrowane.
W takim przypadku konieczne będzie ponowne przesłanie dokumentu.

 

KOLEJNOŚĆ WPISU NA LISTĘ:

O kolejności wpisu na Listę Mieszkaniową decyduje liczba punktów przyznanych przez Komisję Kwalifikacyjną weryfikującą złożone dokumenty. Natomiast kolejność złożenia wniosku jest istotna w przypadku wniosków, które po weryfikacji przez Komisję uzyskały taką samą liczbę punktów (zgodnie z § 4 Regulaminu Programu).

28
Maj 2020
Tramwaj na Naramowice – zmiana organizacji ruchu

Mieszkańcy północnej części Poznania w ciągu dwóch lat zyskają szybki dojazd tramwajem do centrum miasta. W nocy z 29 na 30 maja ruszają zasadnicze prace przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice.

W związku z rozpoczęciem prac przy budowie trasy tramwajowej i nowego układu drogowego zmieni się organizacja ruchu na ul. Naramowickiej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Zmiana organizacji ruchu

Z powodu rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych, w nocy z 29 na 30 maja ul. Naramowicka zostanie zamknięta na dwóch odcinkach: od ul. Słowiańskiej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 31 (przed przystankiem autobusowym) oraz od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej (nie dotyczy dojazdów do posesji). Przejezdne w obu kierunkach pozostaną ulice przecinające ul. Naramowicką, czyli ul. Serbska oraz ul. Włodarska/Ziarnista. Dojazd do poszczególnych posesji zostanie zachowany, podobnie jak ruch pieszych i rowerzystów (w zależności od postępu robót, może on zostać wytyczony tymczasowymi trasami). Ponadto prace wymagały przeniesienia stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego Wilczak i skorygowania strefy wypożyczeń Włodarska. Zarówno strefa, jak i stacja PRM znajdą się w pobliżu dotychczasowych lokalizacji.

Więcej na temat zmian organizacji ruchu w rejonie ul. Naramowickej

Zobacz też: TRAMWAJ NA NARAMOWICE

 

1 2 3 14

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl