Aktualności


02
Czerwiec 2020
Informacja dla osób biorących udział w III naborze wniosków

W celu dostosowania oferty najmu lokali PTBS do zmieniających się potrzeb rynku mieszkaniowego Zarząd Spółki dopuszcza możliwość zmiany planowanej formuły najmu dojściem do własności lokalu (program „Najem z dojściem do własności” realizowany na polu 7MW) na klasyczny najem w systemie TBS.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z:
Nabór trwa od 3 czerwca do 3 lipca 2020 r.
29
Maj 2020
1 czerwca 2020 roku Poznańskie TBS wznawia przyjęcia w Biurze Obsługi Klienta i pozostałych biurach Spółki

W trosce o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i naszych pracowników wszystkie osoby planujące odwiedzić Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego proszone są o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad:

 • W pomieszczeniu może przebywać tylko 1 osoba niebędąca pracownikiem Spółki – prosimy wchodzić pojedynczo,
 • przed wejściem konieczne będzie zasłonięcie nosa i ust,
 • wymagana jest dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek – płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu.

Wizyta w BOK nie wymaga rezerwacji terminu. W przypadku spotkań z pozostałymi pracownikami Spółki sugerujemy wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania. Aktualne dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.

Ponadto przypominamy że nasi pracownicy są do dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – zachęcamy do kontaktu w pierwszej kolejności właśnie tą drogą. Istnieje także możliwość pozostawienia korespondencji w zewnętrznej skrzynce, znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu.

Apelujemy do wszystkich klientów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – osoby, które ich nie zastosują, nie zostaną przyjęte.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

NABÓR DO PROGRAMU „NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI”

W związku z planowanym od 3 czerwca do 3 lipca br. naborem do programu „Najem z dojściem do własności” informujemy, że wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej lub pozostawiać je w skrzynce przed wejściem do Biura Zarządu. Więcej informacji o sposobach składania wniosków dostępnych tutaj.

29
Maj 2020
ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH III NABORU DO PROGRAMU „NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI”

W związku z planowanym od 3 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. naborem wniosków do programu „Najem z dojściem do własności” poniżej przedstawiamy zasady dotyczące przyjmowania i rejestrowania składanych wniosków:

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W tym wypadku należy przesłać skan podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji wniosku.

 • pocztą tradycyjną na adres Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

Wnioskodawcy, którzy będą chcieli złożyć wniosek osobiście, proszeni będą o pozostawienie kompletu dokumentów w zewnętrznej skrzynce PRASA, znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu. Skrzynka będzie opróżniana w 15-minutowych odstępach czasu.

 

REJESTRACJA WNIOSKÓW:

Rejestracja wniosków pierwszego dnia naboru rozpocznie się o godzinie 7.00.

Wnioski, które spłyną do Spółki przed tym terminem nie będą rejestrowane.
W takim przypadku konieczne będzie ponowne przesłanie dokumentu.

 

KOLEJNOŚĆ WPISU NA LISTĘ:

O kolejności wpisu na Listę Mieszkaniową decyduje liczba punktów przyznanych przez Komisję Kwalifikacyjną weryfikującą złożone dokumenty. Natomiast kolejność złożenia wniosku jest istotna w przypadku wniosków, które po weryfikacji przez Komisję uzyskały taką samą liczbę punktów (zgodnie z § 4 Regulaminu Programu).

28
Maj 2020
Tramwaj na Naramowice – zmiana organizacji ruchu

Mieszkańcy północnej części Poznania w ciągu dwóch lat zyskają szybki dojazd tramwajem do centrum miasta. W nocy z 29 na 30 maja ruszają zasadnicze prace przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice.

W związku z rozpoczęciem prac przy budowie trasy tramwajowej i nowego układu drogowego zmieni się organizacja ruchu na ul. Naramowickiej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Zmiana organizacji ruchu

Z powodu rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych, w nocy z 29 na 30 maja ul. Naramowicka zostanie zamknięta na dwóch odcinkach: od ul. Słowiańskiej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 31 (przed przystankiem autobusowym) oraz od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej (nie dotyczy dojazdów do posesji). Przejezdne w obu kierunkach pozostaną ulice przecinające ul. Naramowicką, czyli ul. Serbska oraz ul. Włodarska/Ziarnista. Dojazd do poszczególnych posesji zostanie zachowany, podobnie jak ruch pieszych i rowerzystów (w zależności od postępu robót, może on zostać wytyczony tymczasowymi trasami). Ponadto prace wymagały przeniesienia stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego Wilczak i skorygowania strefy wypożyczeń Włodarska. Zarówno strefa, jak i stacja PRM znajdą się w pobliżu dotychczasowych lokalizacji.

Więcej na temat zmian organizacji ruchu w rejonie ul. Naramowickej

Zobacz też: TRAMWAJ NA NARAMOWICE

 

14
Maj 2020
Termin odpowiedzi na korespondencję

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z liczną korespondencją spływającą obecnie do Spółki oraz reorganizacją pracy wynikającą z panującej pandemii koronawirusa 30-dniowy termin na udzielenie przez Spółkę odpowiedzi może ulec nieznacznemu wydłużeniu. Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

12
Maj 2020
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZLICZENIA MEDIÓW ZA ROK 2019 – NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków (dalej także jako „media”) za rok rozliczeniowy 2019 kierowanymi przez najemców lokali mieszkalnych objętych programem „Najem z dojściem do własności”, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (dalej także jako „Spółka” lub „PTBS”) pragnie wyjaśnić, iż:

 • rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków odbywa się raz w roku, po zakończeniu danego roku rozliczeniowego, tożsamego z rokiem kalendarzowym. W związku z powyższym bieżące rozliczenie mediów dotyczy roku rozliczeniowego liczonego począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wskazanego na Państwa indywidualnych kontach w platformie eBOK – pozycja rozliczenie C.O.; C.W.U.; Z.W.U.
 • okres rozliczeniowy w przypadku nowo zasiedlonych budynków obowiązuje od dnia przyłączenia węzła ciepła do sieci ciepłowniczej, do końca roku kalendarzowego. W przypadku lokali realizowanych w programie „Najem z dojściem do własności” przyłączenie węzłów nastąpiło w dniu 25.09.19 r.
 • okres użytkowania liczony jest od dnia podpisania przez najemcę protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzenia stanu liczników i odebrania kluczy do lokalu. Informację o okresie rozliczeniowym oraz okresie użytkowania najmowanego lokalu znajdą Państwo na kartach rozliczeń indywidualnych dostarczonych do Państwa skrzynek pocztowych, które dostępne są również w systemie eBOK.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, iż bieżące rozliczenie mediów dla osiedla przy ul. Żołnierzy Wyklętych – Elżbiety Zawackiej obejmuje wyłącznie okres użytkowania danego lokalu mieszkalnego przez jego najemców tj. po indywidualnym zasiedleniu mieszkania. Kosztami zużycia mediów, powstałymi na etapie budowy osiedla, został obciążony wykonawca inwestycji, a następnie ujęto je w partycypacji. Koszty te nie są przedmiotem bieżących rozliczeń mediów.

Ponadto pragniemy poinformować, iż budynki przy ulicach Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej zostały zasiedlone w IV kwartale 2019 r., tj. bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu grzewczego. W związku z powyższym na Państwa indywidualnych kontach nie zostały zebrane zaliczki z miesięcy poprzedzających okres grzewczy, pozwalające na obniżenie kosztów C.O., które wystąpiły w okresie listopad-grudzień. W konsekwencji w bieżących rozrachunkach wystąpiły dopłaty na pokrycie rzeczywistych kosztów centralnego ogrzewania.

Podstawą rozliczenia mediów na rzecz najemcy jest odczyt z jego indywidualnych liczników. Na całkowity koszt rozliczenia opłaty za poszczególne media składają się również inne koszty. Poniżej przekazujemy informację dotyczącą poszczególnych składowych opłat za media.

1) Centralne ogrzewanie

Na całkowitą opłatę za energię cieplną składają się następujące koszty:

 • koszty zmienne (zużycia) według jednostki GJ odczytane z licznika indywidualnie, dla każdego lokalu mieszkalnego,
 • koszty stałe, które stanowią opłaty za: abonament, zamówioną moc cieplną, usługi przesyłowe i nośniki ciepła, obsługę inkasencką liczników ciepła,
 • koszt wspólny wynikający z korzystania przez najemcę z części wspólnych budynku tj. klatka schodowa, pomieszczenia techniczne itp. Koszt ten stanowi różnicę pomiędzy odczytem zużycia ciepła z licznika głównego danego węzła cieplnego a sumą zużycia ciepła wszystkich lokali mieszkalnych przypisanych do danego węzła. Koszt ten przypisywany jest w zależności od metrażu do każdego lokalu mieszkalnego.

Wyżej wymienione koszty stanowią koszt całkowity opłaty za energię cieplną.

2) Ciepła woda użytkowa

Na całkowitą opłatę za ciepłą wodę użytkową składają się następujące koszty:

 • koszt za 1 m3 zimnej wody rozliczany indywidualnie z odczytu licznika dla danego lokalu mieszkalnego,
 • koszt podgrzania 1m3 zimnej wody, wyliczany na podstawie kosztów całkowitych podgrzania zimnej wody dla danego węzła ciepła i przypisywany  zgodnie z odczytem licznika ciepłej wody indywidualnie dla danego lokalu mieszkalnego,
 • koszt wspólny zimnej wody związany jest z utrzymaniem części wspólnych ogólnodostępnych nieruchomości. Koszt ten stanowi różnicę pomiędzy odczytem zużycia zimnej wody z licznika głównego danego węzła a sumą zużycia zimnej wody wszystkich lokali mieszkalnych przypisanych do tego węzła. Koszt ten dzielony jest proporcjonalnie dla każdego lokalu w tej samej wysokości na danym węźle.

Ponadto informujemy, iż wysokość opłat zaliczkowych na nowy sezon ustalana jest na podstawie średniego zużycia miesięcznego w poprzednim okresie rozliczeniowym indywidualnie dla każdego lokalu mieszkalnego oraz prognozowanego wzrostu cen. Aktualnie prognozowanie wzrostu cen ustalane jest w wysokości 5%. Dla budynków zlokalizowanych przy ulicach Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej, z uwagi na krótki okres użytkowania lokali w 2019 roku, prognozowane zaliczki nie odzwierciedlały faktycznego średniego całorocznego zużycia mediów, a prognozy przedpłat podane w kartach rozliczeń indywidualnych wyliczone zostały wyłączenie na podstawie indywidualnych okresów użytkowania.  Ewentualna zmiana zaliczek może nastąpić po otrzymaniu pisemnego wniosku użytkowania lokalu i będzie indywidualnie rozpatrywana przez PTBS.

W uzupełnieniu Spółka informuje, iż:

Jednocześnie informujemy, iż stawka czynszu dla lokali realizowanych w programie „Najem do własności” nie uległa zmianie i jak dotychczas wynosi 21,33 zł/m2.

W przypadku dalszych pytań dotyczących bieżących rozliczeń mediów prosimy o kierowanie ich pisemnie do Spółki na adres sekretariat@ptbs.pl

17
Kwiecień 2020
KOMUNIKAT: zmiana terminu naboru do programu “Najem z dojściem do własności”

Szanowni Państwo,

w związku z panującą epidemią koronawirusa oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa Zarząd Spółki Poznańskie TBS podjął decyzję o przesunięciu planowanego na maj naboru wniosków do programu “Najem z dojściem do własności”.

W związku z powyższym nabór wniosków do programu będzie prowadzony od 3 czerwca do 3 lipca br.

Ponadto informujemy, że z uwagi na obecną sytuację preferujemy składanie wniosków drogą elektroniczną, składanie wniosków osobiście w Biurze Obsługi Klienta będzie uzależnione od obowiązujących w okresie naboru zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia lub czasowego wyłączenia możliwości osobistego składania wniosków.

15
Kwiecień 2020
PROPOZYCJE PTBS SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW MAJĄCYCH PROBLEMY FINANSOWE W WYNIKU OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII

Rozwiązania zaproponowane przez spółkę Poznańskie TBS sp. z o.o. (dalej „PTBS”, „Spółka”) mają na celu czasowe ograniczenie zobowiązań czynszowych najemców PTBS i skierowane są do firm, które w zawiązku z ogłoszonym stanem epidemii zanotowały rzeczywisty spadek przychodów z działalności.

Zarząd Spółki w porozumieniu z Właścicielem tj. Miastem Poznań, w celu ochrony najemców lokali użytkowych przed negatywnymi skutkami finansowymi wywołanymi ogłoszonym stanem epidemii, proponuje następujące rozwiązania:

1) możliwość obniżenia o 50 proc. dotychczasowego czynszu najmu na okres 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.);

2) drugie 50 % opłat czynszowych w ww. okresie będzie można „pożyczyć” z kaucji, którą najemca wpłacił przy zawieraniu umowy najmu lokalu. Uzupełnienie kaucji będzie wymagane do dnia 30 kwietnia 2021 roku;

3) zaprzestanie naliczania zaliczek na poczet opłat za media tj. woda zimna i ciepła, centralne ogrzewanie przez okres 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.);

4) opłaty za śmieci będą wymagane tylko w przypadku faktycznego prowadzenia (wykonywania) w ww. okresie działalności w lokalu, co należy wyraźnie zaznaczyć we wniosku.  

Powyższe wsparcie udzielane będzie najemcom lokali użytkowych, którzy złożą do Spółki następujące dokumenty:

 • wniosek o zmianę warunków płatności czynszu i zaliczenia kaucji na poczet czynszu,
 • oświadczenie.

Wnioski o zmianę warunków płatności/zaliczenie wpłaconej przy zawarciu umowy najmu lokalu kaucji zabezpieczającej na poczet czynszu najmu mogą składać najemcy lokali użytkowych, o ile:

 1. na dzień 31 marca 2020 r. nie posiadali zaległości w płatnościach czynszu, przy czym nie będą brane pod uwagę zaległości w płatnościach za media wynikające ze złożonych reklamacji itp.
 2. złożą oświadczenie, że w relacji do miesięcy: grudzień 2019, styczeń i luty 2020 roku w stosunku do miesiąca marca 2020 r. uzyskali o co najmniej 25 % niższe przychody,
 3. złożą oświadczenie, że za rok 2019 i 2020 rozliczają podatek dochodowy na terenie Miasta Poznania.

Warunkiem zmiany warunków płatności czynszu najmu jest zawarcie Porozumienia do umowy najmu ustalającego nowe warunki płatności należności czynszowych. Porozumienie do umowy zostanie wysłane do najemcy drogą elektroniczną, a po podpisaniu przez najemcę odesłane do Spółki w ten sam sposób lub pocztą tradycyjną.

Wniosek najemcy lokalu użytkowego może obejmować zmianę zasad płatności należności czynszowych i opłat niezależnych od PTBS określonych w pkt. 1) – 4) powyżej łącznie lub indywidualnie według wyboru najemcy.

Przedsiębiorcy, którzy nie spełnią warunku niezalegania w płatnościach względem Spółki na dzień 31 marca 2020 roku, będą mogli skorzystać z odroczenia terminu płatności zaległości w płatnościach czynszu lub rozłożenia ich na raty na podstawie indywidualnego porozumienia ze Spółką lub renegocjacji (aneksowania) już zawartego porozumienia.

W załączeniu przekazujemy Państwu wniosek, z prośbą o jego uzupełnienie, wydrukowanie i przesłanie podpisanego skanu (zdjęcia) na adres mailowy: sekretariat@ptbs.pl

Wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółki: ul. Konfederacka 4, 61-281 Poznań. Należy jednak pamiętać, że przesłanie wniosku tą drogą znacznie wydłuży proces jego rozpatrywania.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że z uwagi na konieczność zachowania płynności finansowej PTBS, regulowania zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych wynikających z obowiązku spłaty kredytów, dostarczania wody, gazu, energii cieplnej i elektrycznej, przeglądów wymaganych prawem, podatków, ubezpieczeń i wielu innych, całkowite zwolnienie z czynszu nie jest możliwe.

POBIERZ WNIOSEK ORAZ OŚWIADCZENIE

 

10
Kwiecień 2020
Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia i spokoju. Niech ten szczególny okres będzie czasem zadumy, wyciszenia i wypoczynku od codziennych trosk. Zarząd i pracownicy Poznańskiego TBS sp. z o.o.

 

08
Kwiecień 2020
Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Przedstawiamy Państwu 10 podstawowych zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem. Warto się z nimi zapoznać i się do nich stosować. Przede wszystkim, zostańcie w domu – zadbacie w ten sposób o zdrowie swoje i najbliższych.

1 2 3 13

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl